Παράταση παραχώρησης προς χρήση μηχανημάτων έργου με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 122529 και ΜΕ 95964

Ημ/νία Δημοσίευσης : 20/2/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/12.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 24/2019
 
Θέμα 3ο Ε.Η.Δ.: «Παράταση παραχώρησης προς χρήση μηχανημάτων έργου με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 122529 και ΜΕ 95964»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4706/08-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε με την έναρξη του 1ου ΕΗΔΘ
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 5ουΗΔΘ
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5. Βλάσσης Δημήτριος
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
16. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Συμβούλιο τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Παράταση παραχώρησης προς χρήση μηχανημάτων έργου με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 122529 και ΜΕ 95964» για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω  3ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμαενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθ. 57/2015 Α.Δ.Σ. αποδεχθήκαμε την παραχώρηση προς χρήση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Δήμο Κορινθίων μηχανημάτων έργου και με την αριθ. 117/2017 δόθηκε παράταση της παραχώρησης.
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 11-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενο έχει ως εξής:
<< Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθ. 4777/08-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που αφορούν την παράταση παραχώρησης προς χρήση από το Δήμο μας, έως 31-12-2020 των κάτωθι μηχανημάτων έργου:
1.       Προωθητήρας γαιών μάρκας LIEBHERR, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 122529 και
2.       Φορτωτής μάρκας ‘’HYUNDAI’’ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 95964
και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης έγκρισης αποδοχής της παραχώρησης καθώς και του σχεδίου σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Ακόμη παρακαλούμε για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του ως μέλη της ‘’Κοινής Επιτροπής’’ για την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης παραχώρησης και για τον ορισμό δύο (2) μελών του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της ‘’Επιτροπής παραλαβής και παράδοσης μηχανημάτων έργου’’, για την παράδοση και παραλαβή των μηχανημάτων έργου μετά την λήξη της σύμβασης παραχώρησης , σύμφωνα με το αρθρο 7 του σχεδίου της σύμβασης.
Επίσης έθεσε υπόψη των Μελών του Δ.Σ. τα κάτωθι:
1.       το αριθ. πρωτ. 35724/6964/06-02-2019 έγγραφο παράτασης παραχώρησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας, αριθ. 81/02/2019/15-01-2019 (ΑΔΑ : ΨΨ7Ζ7ΛΙ-ΕΗΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου
2.       Απόσπασμα της υπ’ αριθ. 02/2019 Πράξεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην οποία περιλαμβάνεται η αριθ. 81/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου
3.       Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την από 11-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τις διατάξεις του άρθρου 175 & 177 του 3852/2010 και του άρθρου 5 του Ν 4071/2012
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Αποδέχεται την παράταση της παραχώρησης προς χρήση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Δήμο Κορινθίων των κάτωθι μηχανημάτων έργου:
1.       Προωθητήρας γαιών μάρκας LIEBHERR, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 122529 και
2.       Φορτωτής μάρκας ‘’HYUNDAI’’ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 95964
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται μέχρι την 31-12-2020 και τα ανωτέρω μηχανήματα θα παραχωρηθούν στο Δήμο με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Β. Εγκρίνει το σχέδιο της σύμβασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Κορινθίων για την παραχώρηση προς χρήση μηχανημάτων έργου χωρίς την καταβολή μισθώματος, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ
Της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Κορινθίων, για την παραχώρηση
 προς χρήση μηχανημάτων έργου χωρίς την καταβολή μισθώματος.
Στην Τρίπολη σήμερα, στις…………………… .. , ημέρα……………………. ………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1.   Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία εδρεύει στην Τρίπολη και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη.
2.Ο Δήμος Κορινθίων, ο οποίος εδρεύει στην Κόρινθο και εκπροσωπείται κατά το νόμο από
   τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό.
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 21 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ 85/Α/2012) “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.” με τα οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών.
β) Την υπ’ αριθμ……………………………………….. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.
γ) Την υπ’ αριθμ……………………………………….. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1ο : Περιεχόμενο σύμβασης.
Η σύμβαση αυτή περιέχει τα εξής κεφάλαια:
1.       Προοίμιο
2.       Αντικείμενο της σύμβασης
3.       Χώρος εργασίας μηχανημάτων
4.       Πόροι – Χρηματοδότηση
5.       Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
6.       Κοινή Επιτροπή- Επιτροπή παραλαβής και παράδοσης
7.       Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης
8.       Ρήτρες – Τελικές διατάξεις
Άρθρο 2ο : Προοίμιο.
Με στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στην Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου Κορινθίων, θα παραχωρηθεί προς χρήση στο Δήμο Κορινθίων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, χωρίς την καταβολή μισθώματος, ένας προωθητής γαιών εργοστασίου κατασκευής LIEBHERR με αριθμό κυκλοφορίας ME 122529 IX και ένας φορτωτής εργοστασίου κατασκευής HYUNDAI με αριθμό κυκλοφορίας ME 95964 IX , δυνάμει της παρούσας σύμβασης που θα ισχύει μέχρι τις 31-12-2020.
Άρθρο 3ο : Αντικείμενο σύμβασης.
Η παρούσα σύμβαση αφορά ειδικότερα την από μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου παραχώρηση προς χρήση στο Δήμο Κορινθίων των ανωτέρω αναφερόμενων μηχανημάτων έργου, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν σε βασικές υποδομές του Δήμου, λόγω της μεγάλης έκτασης και του ανάγλυφου του εδάφους και προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά επείγουσες καταστάσεις (χιονοπτώσεις, αντιπλημμυρικά έργα, κατολισθήσεις, συντηρήσεις δασικών και αγροτικών δρόμων, πυρκαγιές, καθαρισμό χειμάρρων κλπ.). Τα ανωτέρω αναφερόμενα μηχανήματα θα παραχωρηθούν στο Δήμο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, χωρίς την καταβολή μισθώματος.
Άρθρο 4ο : Χώρος εργασίας μηχανημάτων έργου.
Χώρος εργασίας των αναφερόμενων μηχανημάτων έργου ορίζεται αποκλειστικά η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Κορινθίων.
Άρθρο 5ο : Πόροι – Χρηματοδότηση.
5.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός της απαιτούμενης δαπάνης που θα προκύψει αφορά:
5.1.1 Τα καύσιμα και τα λιπαντικά που θα καλυφθούν με πιστώσεις που προβλέπονται στον      προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων από τις οποίες καλύπτονται και αντίστοιχες δαπάνες για τα μηχανήματα, τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα του Δήμου.
5.1.2 Τα ασφάλιστρα, τέλη χρήσης που θα καλυφθούν με πιστώσεις που προβλέπονται στον      προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων από τις οποίες καλύπτονται και αντίστοιχες δαπάνες για τα μηχανήματα, τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα του Δήμου.
5.1.3  Οι τυχόν συντηρήσεις και επισκευές που θα προκύψουν, θα καλυφθούν με πιστώσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων, από τις οποίες καλύπτονται και αντίστοιχες δαπάνες για τα μηχανήματα, τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα του Δήμου.
5.1.4  Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν στο σύνολό τους από ίδιους πόρους του Δήμου Κορινθίων.
 Άρθρο 6ο : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.
6.1    Ο Δήμος Κορινθίων αναλαμβάνει:
6.1.1  Να χρησιμοποιήσει τον προωθητή γαιών εργοστασίου κατασκευής LIEBHERR με αριθμό κυκλοφορίας ME 122529 IX και τον φορτωτή εργοστασίου κατασκευής HYUNDAI με αριθμό κυκλοφορίας ME 95964 IX, αποκλειστικά εντός της Διοικητικής του περιφέρειας και σε έργα και εργασίες του Δήμου αφού εξασφαλίσει κάθε φορά τις απαιτούμενες από τη σχετική νομοθεσία αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντική, δασική, αιγιαλού και παραλίας, κτηματικής υπηρεσίας , κ.τ.λ.)
6.1.2  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και όπου θα κριθεί από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ή άλλη Υπηρεσία της Π.Ε.Κορινθίας απαραίτητη η χρήση των αναφερόμενων μηχανημάτων έργου, ο Δήμος θα τα διαθέσει αμέσως και κατά προτεραιότητα.
6.1.3  Να παραδώσει τα αναφερόμενα μηχανήματα έργου μετά τη λήξη της παρούσας στην κατάσταση που τα είχε παραλάβει.
6.1.4  Τις δαπάνες φύλαξης, ασφάλισης, τελών κυκλοφορίας, τελών χρήσης, των καυσίμων και λιπαντικών, της συντήρησης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής, ενημερώνοντας ανελλιπώς την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας).
6.1.5  Την έκδοση διαταγών κίνησης των αναφερόμενων μηχανημάτων έργου καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων, αποφάσεων κλπ. απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας και σύμφωνα με όσα απορρέουν από αυτή και τις συναφείς ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται απολύτως η υπομίσθωση ή η παραχώρηση των       αναφερόμενων μηχανημάτων έργου σε τρίτο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
6.1.6  Να απασχολήσει χειριστή κατάλληλης ειδικότητας για την χρήση των αναφερόμενων μηχανημάτων έργου, τους οποίους θα αντικαθιστά σε περίπτωση που αυτοί θεωρηθούν ως ακατάλληλοι ή επιζήμιοι για τον καλό χειρισμό και την συντήρηση τους. Ο Δήμος υπέχει έναντι του προσωπικού τούτου καθώς και έναντι παντός εν γένει προσώπου που απασχολείται με τον χειρισμό, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των αναφερόμενων μηχανημάτων έργου, όλες τις από τις κείμενες διατάξεις ευθύνες καθώς επίσης και τις ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος, βλάβης ή ζημίας που προκαλείται από τη χρήση των αναφερόμενων μηχανημάτων έργου.
6.1.7  Να ορίσει εκπρόσωπο του ως μέλος της Κοινής Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του.
6.1.8  Να ορίσει τα μέλη του στην επιτροπή παραλαβής και παράδοσης των αναφερόμενων μηχανημάτων έργου, με τους αναπληρωτές τους.
6.2    Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ( Π.Ε. Κορινθίας ) αναλαμβάνει :
6.2.1  Να παραχωρήσει προς χρήση, χωρίς την καταβολή μισθώματος, τον προωθητή γαιών εργοστασίου κατασκευής LIEBHERR με αριθμό κυκλοφορίας Me122529 IX και τον φορτωτή εργοστασίου κατασκευής HYUNDAI με αριθμό κυκλοφορίας ME 95964 IX, στο Δήμο Κορινθίων.
6.2.2  Να παράσχει στο Δήμο Κορινθίων οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορία στα πλαίσια αυτής της σύμβασης και για την υλοποίησή της.
6.2.3  Όπου απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση της σύμβασης, να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των μερών προς τους φορείς αυτούς. Να ορίσει εκπροσώπους της ως μέλη της Κοινής Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους.
6.2.4  Να ορίσει τα μέλη της στην επιτροπή παραλαβής και παράδοσης των αναφερόμενων μηχανημάτων έργου, με τους αναπληρωτές τους.
Άρθρο 7ο : Κοινή Επιτροπή – Επιτροπή παραλαβής και παράδοσης μηχανημάτων έργου.
7.1  Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συνιστάται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή» για την διάρκεια υλοποίησης της παρούσας. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, ως εξής: α) δύο (2) εκπρόσωπους της Περιφέρειας Πελοποννήσου β) έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων. Τα συμβαλλόμενα μέλη πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα μέλη της Κοινής Επιτροπής και τους αναπληρωτές τους και να γνωστοποιούν οποιαδήποτε αλλαγή στα οριζόμενα μέλη της Κοινής Επιτροπής.
7.2  Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση των όρων της σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η διαπίστωση δυσλειτουργιών, βλαβών και ζημιών των μηχανημάτων και εισήγηση για επιδιόρθωση κλπ. Για όλα τα ανωτέρω κρατούνται πρακτικά που κοινοποιούνται άμεσα στα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
7.3  Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής θα είναι εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κορινθίας).
 Η Κοινή Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας ή όπου αλλού συμφωνήσουν όλα τα μέλη της Κοινής Επιτροπής. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
7.4     Η Κοινή Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την ορθή πορεία της εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και παρεμβαίνει με υποδείξεις της για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
7.5     Η Κοινή Επιτροπή είναι αρμόδια για την παραπομπή όλων των διαφορών, που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας σύμβασης στη διαιτησία.
7.6     Για την παραλαβή και παράδοση των αναφερόμενων μηχανημάτων έργου, μετά την λήξη της παρούσας σύμβασης, συνιστάται όργανο με την επωνυμία «Επιτροπή παραλαβής και παράδοσης».
Η Επιτροπή παραλαβής και παράδοσης αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, ως εξής:
α) δύο (2) εκπρόσωπους της Περιφέρειας Πελοποννήσου β) δύο (2) εκπρόσωπους του Δήμου Κορινθίων Αντικείμενο της Επιτροπής αυτής είναι η παράδοση και παραλαβή των αναφερόμενων μηχανημάτων έργου, μετά την λήξη της παρούσας σύμβασης.
Τα συμβαλλόμενα μέλη πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Επιτροπής παραλαβής και παράδοσης και τους αναπληρωτές τους και να γνωστοποιούν οποιαδήποτε αλλαγή στα οριζόμενα μέλη της Επιτροπής παραλαβής και παράδοσης.
Άρθρο 8ο : Διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
8.1 Η Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι τις 31-12-2020 και για την παραχώρηση προς χρήση ενός προωθητή γαιών εργοστασίου κατασκευής LIEBHERR με αριθμό κυκλοφορίας ME 122529 IX και ενός φορτωτή εργοστασίου κατασκευής HYUNDAI με αριθμό κυκλοφορίας ME 95964 IX. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί με σχετική απόφαση και των δύο συμβαλλομένων μερών.
Άρθρο 9ο : Ρήτρες – Τελικές Διατάξεις.
9.1    Σε περίπτωση μη τηρήσεως των όρων της παρούσας σύμβασης από το Δήμο Κορινθίων, τούτος υποχρεούται να επιστρέψει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας) τα αναφερόμενα μηχανήματα έργου.
9.2    Καμία τροποποίηση της σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς να εγκρίνεται και να υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας.
9.3    Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων σε συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώστηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε δύο (2) Πρωτότυπα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα (1).
  
 
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                      ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                       
                   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                          
                   ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό να υπογράψει τη σύμβαση για την παραχώρηση προς χρήση των μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Δ. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Μελέτη, αναπληρούμενο από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Μπάκουλη, ως μέλος της “Κοινής Επιτροπής” για τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης παραχώρησης.
Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Δημήτριο Μπάκουλη και Χαράλαμπο Καμπούρη, αναπληρούμενους από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Χρήστο Μελέτη και Κωνσταντίνο Ζήμο αντίστοιχα, ως μέλη της “Επιτροπής παραλαβής και παράδοσης μηχανημάτων έργου” για την παράδοση και παραλαβή των μηχανημάτων έργου, μετά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 24 / 2019.
        
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment