Παράταση προθεσμίας έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 593/2018
 
Θέμα 10ο Η.Δ: «Παράταση προθεσμίας του έργου Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.                   Οικονόμου Γεώργιος
5.            Λαμπρινός Παναγιώτης
6.            Μουρούτσος Γεώργιος
7.            Νανόπουλος Βασίλειος
8.            Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.            Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.        Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.                Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.                Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.     Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.      Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.                   Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.                   Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.                   Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.      Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.        Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας του έργου «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου, ως εξής:
1. Την αριθμ. 42/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
2. Την αριθμ. 19/235/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης του εν λόγω έργου
3. Την αριθμ. 25/309/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης πρακτικού της Ε.Δ. του έργου.
4. Την αριθμ. 28/354/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 269838/24-11-2017 όμοια της Α.Δ.Π.Δ.Ε &Ι.
5. την αριθμ. 496/2017 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 7155/2018 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» ποσού 414.053,63€ με το ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας , η οποία έχει συνταχθεί από τον υπάλληλο κ. Καραίσκο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της ίδιας διεύθυνσης και αναφέρει τα εξής:
<<Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Η εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», δυνάμει της αριθμ. 7155/2018 συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 42/2017 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία οκτώ (8) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι έναρξη την 27/2/208 και λήξη την 27/10/2018.
Με την αριθμ. 28756/28-8-2018 αίτηση ο ανάδοχος του έργου ζήτησε παράταση προθεσμίας τριών μηνών.
Η ανωτέρω παράταση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου και γίνεται χωρίς αναθεώρηση τιμών.
Παρακαλούμε, για την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και 3463/2006
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» ποσού 414.053,63€ με το ΦΠΑ., εργολαβίας της «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»,κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 27-01-2019 χωρίς αναθεώρηση τιμών.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 593/ 2018.
                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                            Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment