Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου (Προσωπικό ΤΕΒΑ)

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 519/2018
 
Θέμα 10ο Η.Δ: «Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται στο Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο πράξης <<ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016>> Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.      Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται στο Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο πράξης <<ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016>> Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην από 19-11-2018 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
«Έχοντας υπόψη :
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40131/13-11-2018 Εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων σχετικά με την επιλεξιμότητα δαπανών που αφορά τις διοικητικές δαπάνες της πράξης του προγράμματος «Βασικής υλικής και επισιτιστικής συνδρομής ΤΕΒΑ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020, με παράταση λήξης του φυσικού αντικειμένου την 31-12-2019.
Το άρθρο 681 του ΑΚ και επόμενα.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014.
Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015, (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-5-2015) «Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου».
Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016, περί τροποποίησης των διατάξεων του Ν.4314/2014.
Το σύστημα διαχείρισης για το ΤΕΒΑ (ΦΕΚ 770/30.04.2015) Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
Τον Οδηγό εφαρμογής ΤΕΒΑ «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD)».
Την με αριθ.Δ23/οικ.23761/1507/27-05-2015 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Κορινθίας , με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κορινθίων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος Ι επισιτιστικής και βασικής υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD), (ΦΕΚ 1064/05.06.2015), συνολικού προϋπολογισμού 1.455.679,48 € και χρονικής διάρκειας έως 31/12/2017.
Την υπ’ αριθμ. 997/19-05-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας με θέμα «Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
Την με αρ. 277/18-8-2016 ΑΔΣ (ορθή επανάληψη) με θέμα: «Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)΄΄».
Τις με αριθμ. πρωτ. 165145/17-11-2016 & 116638/14-08-2017 Διαπιστωτικές Πράξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
Την με αρ.πρωτ.Δ23/οικ./46586/3781/13-10-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Παράταση φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» και της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».
Την με αρ. 423/29-11-2016 ΑΔΣ περί παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» και της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» και Τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016.
Την υπ’ αριθμ. 38121/30-08-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΣΥΞΩΛ7-ΛΣΗ) για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Κορινθίων.
Την αριθμ. πρωτ. 1055/21-11-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα : τροποποίηση των Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ως προς το «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/03/2019, που αφορά παράταση στη λήξη του φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2018 και στη λήξη του οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/03/2019, προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος ώστε οι 57 Δικαιούχοι των Πράξεων να προλάβουν να επαναπροκηρύξουν διαγωνισμούς που είτε βγήκαν άγονοι είτε βγήκαν γόνιμοι αλλά υπάρχει υπόλοιπο χρηματοδότησης, στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΠ ΤΕΒΑ» του Ε.Π. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD».
Την με αρ. 466/6-12-2017 ΑΔΣ με θέμα: «Παράταση του φυσικού αντικειμένου της πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».
Την υπ’ αριθμ. 490/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται στον Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο πράξης : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020, λόγω τροποποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ως προς το «χρονοδιάγραμμα υλοποίησης».
Την υπ’ αριθμ. 204/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται στον Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο πράξης : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020”.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 897/02-08-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο “Τροποποίηση των πράξεων της πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020” με παράταση λήξης του φυσικού αντικειμένου την 31.12.2019.
Την με αρ. 395/10-09-2018 ΑΔΣ με θέμα: «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της πράξης “ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” και της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».
Την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με Κ.Α. 60/6117.0002 και τίτλο “Δαπάνες προσωπικού με παροχή υπηρεσιών για εργασίες διανομής, αποθήκευσης για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016”.
 
 
 
 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου των δυο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) Υπεύθυνου διανομής τροφίμων και ενός (1) Εργάτη στο πλαίσιο μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων, από 01-12-2018 έως 31-01-2019, λόγω της ανάγκης συνέχισης διανομής τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώςστα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου των δυο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) Υπεύθυνου διανομής τροφίμων και ενός (1) Εργάτη στο πλαίσιο μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων, από 01-12-2018 έως 31-01-2019, λόγω της ανάγκης συνέχισης διανομής τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος με τίτλο πράξης : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020.-
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 519 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                               Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment