Παράταση συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Παράταση συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 285/2018
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: Παράταση συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Παράταση συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
1.        την αριθμ. 48/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 190.674,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
2.        τις αριθμ. 33/406/2016, 12/164/2017, 17/224/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων,
3.        την αριθμ. 04/27/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 12-01-2017 πρακτικού της Ε.Δ.
4.        την αριθ. 19/232/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί ανάθεσης εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας,
5.        το υπ’ αριθ. πρωτ. 46485/11-10-2017 συμφωνητικό εκτέλεσης της προμήθειας συνολικού ποσού 129.421,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%),
6.        την από 11-06-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας μέχρι 11-9-2018,
7.        την αριθμ. 18/302/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία παραπέμπει το ανωτέρω θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο,
την από 28-06-2018 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου (άρθρο 221 του ν. 4412/2016) και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
1.             Την αριθμ. 46485/11-10-2017 Σύμβαση για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού» με προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της τους οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή την 11-6-2018.
2.             Τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Ειδικότερα:
·     την παρ. 1 του άρθρου 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών», σύμφωνα με την οποία «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
·     Την παρ. 3 του άρθρου 206, σύμφωνα με την οποία «Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή»
·     Την παρ. 4 του άρθρου 206, σύμφωνα με την οποία «Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις».
· Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», σύμφωνα με το οποίο: «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, […], ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου […].
3.             Την από 11-06-2018 αίτηση του αναδόχου προμηθευτή κου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά με θέμα «Παράταση συμβατικής προθεσμίας», στην οποία αναφέρονται τα εξής:
[…] Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια της απαραίτητης ποσότητας συνθετικού χλοοτάπητα η οποία βρίσκεται επί τόπου του γηπέδου ποδοσφαίρου Σοφικού και εφαρμόζεται με εντατικούς ρυθμούς η έντεχνη τοποθέτηση του.
Ωστόσο στα συμβατικά τεύχη και συγκεκριμένα στο εδάφιο 6.2.1 του άρθρου 6.2 της Διακήρυξης «Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής των υλικών» αναφέρεται: «Η παραλαβή ολοκληρώνεται όταν με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου και μέσα στο συμβατικό χρόνο της προμήθειας, θα γίνει έλεγχος της επιφάνειας του χλοοτάπητα από αδειοδοτημένο από τη FIFA εργαστήριο για την απόκτηση πιστοποιητικού FIFA QUALITY ή ανώτερου»
Τα αδειοδοτημένα από τη FIFA εργαστήρια για τον παραπάνω έλεγχο είναι οκτώ σε όλο τον κόσμο εκ των οποίων κανένα από αυτά δεν έχει είτε έδρα είτε υποκατάστημα στην Ελλάδα. Λόγω του γεγονότος πως τα συγκεκριμένα οκτώ εργαστήρια πραγματοποιούν όλους τους ελέγχους επιφανειών γηπέδων ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο για την αδειοδότηση τους, έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας. Ο προβλεπόμενος έλεγχος περιλαμβάνει τις μετρήσεις επί τόπου του γηπέδου από εξειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου (field test), την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την υποβολή τους στην FIFA ώστε αυτή να εκδώσει το πιστοποιητικό.
Δεδομένου πως επίκειται και θερινή περίοδος και έως ότου εκδοθεί από την FIFA η τελική πιστοποίηση, προκειμένου να την υποβάλλουμε στην επιτροπή παραλαβής της Προμήθειας, αιτούμαστε την παράταση των συμβατικών προθεσμιών κατά τρεις (3) μήνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 206 του Νόμου 4412/2016».
4.             Το με αρ. 21020/26-6-2018 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας του θέματος, με το οποίο διαβιβάστηκε η αίτηση του κου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά στην επιτροπή διαγωνισμού, που έχει συσταθεί με την αρ. 2/6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Παρακαλούμε για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού», που αφορά τη σύμβαση με αρ. 46485/11-10-2017, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι από 11-6-2018 έως την 11-09-2018.
Η Επιτροπή του Άρθρου 221 του ν.4412/2018».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Οικονόμου Γεωργίου)
Παρατείνει τη προθεσμία περαίωσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ», μέχρι τις 11-09-2018.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 285/ 2018.
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment