Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου υλοποίησης του προγράμματος ΤΕΒΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/25.01.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  9/2019
 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2364/21-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ( 20 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Βλάσσης  Δημήτριος
9.       Ζήμος  Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής  Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
20.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1. Παππάς Αντώνιος
2.Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
4. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
5. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
7.Λαμπρινός Παναγιώτης
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης  Ανδρέας
11. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης,
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος  Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον, του θέματος «Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020» επειδή  οι συμβάσεις λήγουν 31.1.2019.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει τ΄ ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον  και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην αριθ. πρωτ. 2967/25-01-2019 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
<< Έχοντας υπόψη :
1.       Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες “… Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου….”.
2.       Την με αριθ.Δ23/οικ.23761/1507/27-05-2015 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Κορινθίας , με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κορινθίων  για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος Ι επισιτιστικής και βασικής υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), (ΦΕΚ 1064/05.06.2015), συνολικού προϋπολογισμού 1.455.679,48 € και χρονικής διάρκειας έως  31/12/2017.
3.       Την υπ’ αριθμ. 997/19-05-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας με θέμα «Ένταξη της Πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
4.       Την με αρ. 277/18-8-2016 ΑΔΣ (ορθή επανάληψη) με θέμα: «Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)΄΄».
5.       Τις με αριθμ. πρωτ. 165145/17-11-2016 & 116638/14-08-2017 Διαπιστωτικές Πράξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου  Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
6.       Την  με αρ.πρωτ.Δ23/οικ./46586/3781/13-10-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Παράταση φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» και της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».
7.       Την  με αρ. 423/29-11-2016 ΑΔΣ περί παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» και της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» και Τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του Δημοτικού προϋπολογισμού  έτους 2016.
8.       Την υπ’ αριθμ. 38121/30-08-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΣΥΞΩΛ7-ΛΣΗ) για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Κορινθίων.
9.       Την αριθμ. πρωτ. 1055/21-11-2017 απόφαση του  Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα : τροποποίηση των Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ως προς το «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/03/2019, που αφορά παράταση στη λήξη του φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2018 και στη λήξη του οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/03/2019, προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος ώστε οι 57 Δικαιούχοι των Πράξεων να προλάβουν να επαναπροκηρύξουν διαγωνισμούς που είτε βγήκαν άγονοι είτε βγήκαν γόνιμοι αλλά υπάρχει υπόλοιπο χρηματοδότησης, στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΠ ΤΕΒΑ» του Ε.Π. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD».
10.    Την με αρ. 466/6-12-2017 ΑΔΣ  με θέμα: «Παράταση του φυσικού αντικειμένου της πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».
11.    Την υπ’ αριθμ. 490/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται στον Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου  προγράμματος με τίτλο πράξης : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020, λόγω τροποποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ως προς το «χρονοδιάγραμμα υλοποίησης».
12.    Την υπ’ αριθμ. 204/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται στον Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου  προγράμματος με τίτλο πράξης : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020”.
13.    Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 897/02-08-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο “Τροποποίηση των πράξεων της πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020” με παράταση λήξης του φυσικού αντικειμένου την 31.12.2019.
14.    Την με αρ. 395/10-09-2018 ΑΔΣ  με θέμα: «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της πράξης “ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” και της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».
15.    Την υπ’ αριθμ. 519/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται στο Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020».
16.    Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 41882/29-11-2018 και 41885/29-11-2018 αποφάσεις Δημάρχου, περί παράτασης της σύμβασης μίσθωσης έργου με την κα Μπάκουλη Βασιλική και την κα Ανδρουλιδάκη Μαρία, αντίστοιχα, μέχρι τις 31-01-2019 και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 42067/2018 και 42068/2018 σχετικές συμβάσεις μίσθωσης έργου.
17.    Την υπ’ αριθμ. 40/631/28-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εταιρείας KORINTHIANPALACECATERINGA.E.για την προμήθεια ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και 31-03-2019, και έως την παράδοση των συμβατικών ποσοτήτων της αριθμ. 24150/31-05-2017 αρχικής σύμβασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 57976/08-12-2017 τροποποίηση σύμβασης, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.
18.    Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 2544/22-01-2019 και 2542/22-01-2019 υπεύθυνες δηλώσεις της κας Μπάκουλη Βασιλικής και της κας Μαρίας Ανδρουλιδάκη, αντίστοιχα.
19.    Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2774/22-01-2009 Εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων σχετικά με την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου αποκλειστικά και μόνο ως προς τη χρονική διάρκεια λόγω τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος παραλαβής ειδών ΤΕΒΑ, για ένα μήνα , δηλαδή έως τις 28-02-2019, δεδομένου ότι έχει προσδιοριστεί το ποσό της αμοιβής σε συνάρτηση με τις χρονικές απαιτήσεις, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με τα στάδια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016” Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020  .
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την παράταση του χρόνου παράδοσης του συμφωνημένου έργου σύμφωνα με τους όρους των υπ’ αριθμ. πρωτ. 42067/2018 και 42068/2018 συμβάσεων μίσθωσης έργου μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της Βασιλικής Μπάκουλη και Μαρίας Ανδρουλιδάκη, αντίστοιχα, κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως μέχρι τις 28-02-2019, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής των ανωτέρω, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. (19) ανωτέρω σχετικό >>.
.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώςστα ηχογραφημένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παράταση του χρόνου παράδοσης του συμφωνημένου έργου σύμφωνα με τους όρους των υπ’ αριθμ. πρωτ. 42067/2018 και 42068/2018 συμβάσεων μίσθωσης έργου μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και των κ.κ.: Βασιλικής Μπάκουλη και Μαρίας Ανδρουλιδάκη αντίστοιχα, κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως μέχρι τις 28-02-2019, στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016” Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής των ανωτέρω, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. (19) ανωτέρω σχετικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 9 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  29- 01- 2019
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment