«Παράταση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων με ΜΙS 5000978 και υποβολή αιτήματος τροποποίησης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020»

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 25/15.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 508/2018
 
Θέμα μοναδικό Η.Δ: «Παράταση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων με ΜΙS 5000978 και υποβολή αιτήματος τροποποίησης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 13:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39791/14-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9.       Κεφάλας Σταύρος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
17.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Παππάς Αντώνιος
3.   Σταυρέλης Νικόλαος
4.   Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5.   Οικονόμου Γεώργιος,
6.   Δράκος Παναγιώτης
7.   Παναγιώτης Λαμπρινός
8.   Μουρούτσος Γεώργιος
9.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
11. Σούκουλης Ανδρέας
12. Καρασάββας Ιωάννης
13. Κορδώσης Χρήστος,
14. Πανταζής Βασίλειος
15. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
16. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης , που συνίσταται στην προθεσμία υποβολής αιτήματος τροποποίησης υφιστάμενης πράξης 19-11-2018. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση του θέματος, το οποίο θα συζητήσει και θ΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω στοιχεία:
1. την με αριθμ. 142/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολή αίτησης χρηματοδότησης συνέχισης της λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για τη καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ 08/2016 και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.
2. την με αριθμ. 223/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής των όρων ένταξης της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020’’ και έγκριση υλοποίησης της πράξης.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της κας Στεργιοπούλου Αλεξάνδρας, αρμοδίας του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:
<<Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων με την 142/2016 Α.Δ.Σ απόφασή του, ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων », στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α/Α ΟΠΣ: 1430 και αριθμό πρωτ. 1240/31-3-2016 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Την απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση » του Ε.Π. «Πελοπόννησος».
Η πράξη εντάχθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 1585/27-4-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 204.942,12 €. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 223/2016 απόφασή του, έκανε αποδεκτή την απόφαση ένταξης και καθόρισε ότι ο τρόπος υλοποίησης της πράξης, θα είναι με ίδια μέσα.
Ωφελούμενες από την πράξη είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές, με τα παιδιά τους, μέσω των εξής υποστηρικτικών δράσεων: α) ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, β) προώθησης στην απασχόληση, γ) δικτύωσης και δ) ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
Για τον πληρέστερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των απαιτούμενων δράσεων για την αποτελεσματική υλοποίηση της ανωτέρω πράξης, στις 20/4/2016 υπογράφτηκε Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του Δήμου Κορινθίων.
Η χρηματοδότηση του Συμβουλευτικού Κέντρου Κορινθίων , αφορούσε στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του για τρία (3) έτη, από 1/12/2015 έως 30/11/2018, με ενδιάμεση αξιολόγηση της δομής στους δεκαοκτώ (18) μήνες, με στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου έργου της.
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με το υπ’ αρ. πρωτ. 117366/5-11-2018 έγγραφό της, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κορινθίων μέσω του από 6/11/2018 ηλεκτρονικού μηνύματος της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Πελοποννήσου (αριθμός πρωτ. Δήμου  39069/8-11-2018) , γνωστοποιεί ότι κατά την Αναθεώρηση του έτους 2017 (Τεχνική Προσαρμογή) και την τρέχουσα αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, έγιναν οι απαραίτητες προβλέψεις για την συνέχιση της χρηματοδότησης Δομών του θεματικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, σε συνέχεια των κατευθύνσεων / εξειδικεύσεων των αρμοδίων φορέων πολιτικής.
Οι εν λόγω προβλέψεις, για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εκφραστεί θετικά, αφορούν και την παράταση συγχρηματοδότησης κατά 2 έτη των Κέντρων Συμβουλευτικής και των Ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας.
Επίσης, στο ίδιο έγγραφο, καθορίζεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου οι αλλαγές που περιγράφονται, ενσωματωθούν στις αντίστοιχες ενταγμένες πράξεις στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Βάσει των νέων δεδομένων, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω έγγραφο, απορρέει και η δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων για δύο έτη, ήτοι από 1-12-2018 μέχρι 30-11-2020.
Ο αρχικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την τριετή λειτουργία της δομής, ήταν 204.942,12 € και για την προτεινόμενη παράταση των δυο (2) ετών, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι 138.500,00€. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης, για πέντε έτη λειτουργίας είναι 319.078,00 €
Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων αποφασίσει για:
1.        Την παράταση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων » και MIS ΟΠΣ 5000978 για δυο έτη, από 1-12-2018 μέχρι 30-11-2020.
2.        Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της εν λόγω πράξης, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020», σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προϋπολογισμού 138.500,00 (ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης, για πέντε έτη λειτουργίας είναι 319.078,00€.
3.        Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων , όπως υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις εισηγήσεις του Προέδρου και του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου και τις σχετικές αποφάσεις- έγγραφα, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Την παράταση υλοποίησης, της με Α.Π. 1585/27-4-2016 πράξης (ΑΔΑ:ΨΥ0Ο7Λ1-Ω05) με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Πελοπόννησος 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση » ποσού 204.942,12 € με ημερομηνία έναρξης από 1/12/2015, και λήξης  30/11/2018, για δύο (2) έτη και συγκεκριμένα από 1-12-2018 έως και 30-11-2020.
 
Β)Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της ανωτέρω πράξης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 -2020» σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020, προϋπολογισμού 138.500,00  (ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης για πέντε έτη λειτουργίας είναι 319.078,00 € ).
 
 Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων – αποφάσεων.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 508 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                 Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment