Παραμένει η υψηλή επικινδυνότητα και αύριο Σάββατο 10.7.21

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που ισχύει για το Σάββατο 10-07-2021, ο Κίνδυνος Πυρκαγιών για τον Δήμο Κορινθίων είναι ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4) . Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται στην σχετική με τις δασικές πυρκαγιές Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) και του Γενικού Σχεδίου «ΙΟΛΑΟΣ».
 

Leave a Comment