Παραχώρηση τμήματος του δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Εξαμιλίων για τη λειτουργία γραφείου Κτηματο

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Παραχώρηση τμήματος του δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Εξαμιλίων για τη λειτουργία γραφείου Κτηματο

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 316/2018
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Παραχώρηση τμήματος του δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Εξαμιλίων για τη λειτουργία γραφείου Κτηματογράφησης»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Παραχώρηση τμήματος του δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Εξαμιλίων για τη λειτουργία γραφείου Κτηματογράφησης» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Το με αριθμ. πρωτ. 2303/22.01 1725669/20-9-2017 έγγραφο του Εθνικού Κτηματολογίου & Χαρτογράφηση Α.Ε., για την παραχώρηση κατάλληλου χώρου περίπου 120 τ.μ. για 3,5 χρόνια περίπου, προκειμένου να λειτουργήσει γραφείο Κτηματογράφησης, για την εξυπηρέτηση των Κοινοτήτων Αρχ. Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκέριζας και Ισθμίας.
2. Την με αριθμ. 2/4/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων, περί παραχώρησης του ισογείου τμήματος του κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων, εμβαδού 121,30 τμ που περιλαμβάνει μία ενιαία αίθουσα , δύο γραφεία και W.C., για 3,5 χρόνια, για τη στέγαση του γραφείου κτηματογράφησης.
Ο Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι οι λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με ύδρευση/αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, ψύξη/θέρμανση και κάθε άλλο λειτουργικό έξοδο καθώς και τα έξοδα καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου, θα καλύπτονται από το «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε» ΕΚΧΑ. Η καταβολή του ΕΝΦΙΑ για το παραχωρούμενο χώρο, θα επιβαρύνει το Δήμο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2303/22.01 1725669/20-9-2017 έγγραφο του ΕΚΧΑ ΑΕ, την αρ. 2/4/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων, μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Κοινότητας Εξαμιλίων)
Την παραχώρηση στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.) της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημοτικού Καταστήματος Εξαμιλίων εμβαδού 121,30 τ.μ. περίπου, που αποτελείται από μια ενιαία αίθουσα, δύο γραφεία και W.C., όπως απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα 2, για 3,5 χρόνια, προκειμένου να λειτουργήσει γραφείο κτηματογράφησης για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων Αρχαίας Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκέριζας και Ισθμίας, με τους παρακάτω όρους:
1) Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του παραχωρούμενου ακινήτου από τον ΕΚΧΑ σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωποπλην του αναδόχου της Κτηματογράφησης. Παρόμοια ενέργεια συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης.
2) Το παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο κτηματογράφησης για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων Αρχαίας Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκέριζας και Ισθμίας.  Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κορινθίων.
3) Ο ΕΚΧΑ δικαιούται να διαμορφώσει το παραχωρούμενο ακίνητο, σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβεί σε ουσιώδεις μεταβολές της μορφής του ακινήτου, από τις οποίες μπορεί να θιγεί η στατικότητα και η αντοχή του κτιρίου.
4) Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές, βαρύνει τον ΕΚΧΑ.
5) Μετά την λήξη της παραχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, ο ΕΚΧΑ υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε.
6) Υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου, να μην προξενεί ζημίες σ’ αυτό και να επισκευάζει όσες προξενούνται.
7) Οι δαπάνες που σχετίζονται με ύδρευση/αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, ψύξη/θέρμανση και κάθε άλλο λειτουργικό έξοδο καθώς και τα έξοδα καθαριότητας και συντήρησης του παραχωρούμενου χώρου, θα καλύπτονται από το «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε» – ΕΚΧΑ. Η μη έγκαιρη πληρωμή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης.
Ο Δήμος υποχρεούται μόνο στην καταβολή του ΕΝΦΙΑ για το παραχωρούμενο χώρο.
8)  Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου δικαιούται να έχει πρόσβαση στο κτίριο, να ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης κατά την ώρα λειτουργίας των γραφείων Κτηματογράφησης και να προβαίνει στην χρήση των λοιπών χώρων του κτιρίου, για τις ανάγκες της Κοινότητας χωρίς να εμποδίζεται η χρήση του από τον ΕΚΧΑ.
9) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσης παραχώρησης μπορεί να γίνει μόνο με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω και όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση αυτή.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 316 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment