Παροχή εξασφαλίσεων για τη λήψη δανείου από τη ΔΕΥΑ Κορίνθου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Παροχή εξασφαλίσεων για τη λήψη δανείου από τη ΔΕΥΑ Κορίνθου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 231/2018
 
Θέμα 4ο Ε.Η.Δ.: «Παροχή εξασφαλίσεων για τη λήψη δανείου από τη ΔΕΥΑ Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18.  Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.  Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ουΘΕΗΔ
24.  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτηςαποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Παροχή εξασφαλίσεων για τη λήψη δανείου από τη ΔΕΥΑ Κορίνθου» λόγω της δεσμευτικής προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στην Τράπεζα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην με αριθμ. 8/35/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚ), με την οποία αποφάσισε:
α) τη λήψη δανείου ποσού 981.000,00 € από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την αγορά δύο ακινήτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.ΠΕ στην Κόρινθο, που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, για τα οποία η ΔΕΥΑ Κορίνθου ανακηρύχθηκε ως υπερθεματίστρια σύμφωνα με το πρακτικό κατακύρωσης της PQH που διενήργησε την ηλεκτρονική δημοπρασία.
β) την υποβολή αιτήματος στον Δήμο Κορινθίων για τη λήψη απόφασης για την παροχή των εξασφαλίσεων που ζητά η Τράπεζα για τη λήψη του δανείου.
Ο κ. Δήμαρχος στη συνέχεια ενημέρωσε το Σώμα ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης του Δήμου συμμετείχε στην ηλεκτρονική δημοπρασία της PQH, Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., για την αγορά δύο ακινήτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε, στην Κόρινθο που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με την από 14-3-2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απόκτηση των ανωτέρω ακινήτων, για τα οποία ανακηρύχθηκε υπερθεματίστρια με συνολικό ποσό 981.000,00 €.
Τα ακίνητα είναι τα παρακάτω:
Α. Κτίριο γραφείων 1 (Νο 6 της Πρόσκλησης) επί της οδού Λεωφ. Αθηνών 33 στην Κόρινθο αποτελούμενο από δύο (2) ορόφους και 3 επίπεδα υπογείων συνολικής επιφάνειας 1.214,25 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 375,99 τ.μ.. Αναλυτικά, περιλαμβάνει υπόγειο Γ επιφανείας 294,38 τ.μ., υπόγειο Β επιφανείας 300,61 τ.μ., υπόγειο Α επιφανείας 266,40 τ.μ., ισόγειο επιφανείας 185,50 τ.μ., 1ο όροφο επιφανείας 159,60 τ.μ. και δώμα επιφανείας 7,55 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς 535.000,00 €
Β. Κτίριο γραφείων 2 (Νο 7 της Πρόσκλησης) επί της οδού Λεωφ. Αθηνών 31 στην Κόρινθο, αποτελούμενο από δύο ορόφους και 3 επίπεδα υπογείων συνολικής επιφάνειας 1.302,39 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 369,76 τ.μ.   Αναλυτικά, περιλαμβάνει υπόγειο Γ επιφανείας 310,29 τ.μ., υπόγειο Β επιφανείας 310,29 τ.μ., υπόγειο Α επιφανείας 310,29 τ.μ., ισόγειο επιφανείας 187,09 τ.μ. και 1οόροφο επιφανείας 184,43 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς 445.000,00 €
Προκειμένου να προχωρήσουμε στην αγορά και να καταβληθεί το ποσό άμεσα, για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα με τη χρηματοδότηση έργων ή προμηθειών από τα δικά της έσοδα, η ΔΕΥΑΚ απευθύνθηκε στις τέσσερις (4) συστημικές Τράπεζες για τη δυνατότητα χορήγησης δανείου, το οποίο θα αποπληρώσει σταδιακά. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΥΑΚ δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις και περιμένει επιστροφή χρημάτων από το Δημόσιο μετά την ένταξη των ΔΕΥΑ στις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κοινωφελείς επιχειρήσεις. Από τις Τράπεζες ζητήθηκε να καθορίσουν τους όρους δανειοδότησης και τη δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου χωρίς καμία επιβάρυνση. Εδώ σημειώνεται ότι μπορεί και μέχρι τέλους του έτους 2018 να εξοφληθεί το δάνειο ή το αργότερο εντός των πρώτων μηνών του έτους 2019. Από τις παραπάνω Τράπεζες , δύο έστειλαν προσφορές και συγκεκριμένα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες προκειμένου να χορηγήσουν το δάνειο, ζητούν ως εξασφαλίσεις τη νομότυπη ενεχυρίαση επί καταθετικού λογαριασμού του Δήμου Κορινθίων του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου και εγγύηση του Δήμου Κορινθίων. Μετά από τον έλεγχο των προσφορών συμφέρουσα προσφορά κατέθεσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με τη οποία και θα συνεργαστούμε.
Θεωρώ ότι η αγορά των ανωτέρω ακινήτων είναι ευκαιρία, γιατί μπορούν να στεγαστούν οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ σε ένα ενιαίο κτίριο και να ωφεληθούν τα ενοίκια που μέχρι σήμερα καταβάλλουν για τη στέγασή τους. Επίσης το κτίριο βρίσκεται σε καλή θέση με χώρο πάρκινγκ, προσβάσιμο στους πολίτες για την εξυπηρέτησή τους. Νομίζω ότι η συνολική τιμή της αγοράς είναι καλή , είναι λίγο παραπάνω από την τιμή της πρώτης προσφοράς και εισηγούμαι στο Σώμα να είναι θετικό στη λήψη του δανείου από τη ΔΕΥΑΚ.
Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος, μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι συμφωνώ , γιατί πρόκειται για πολύ καλό κτίριο, σε κατάλληλη θέση με πάρκινγκ και καλή τιμή.
Ο κ. Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι συμφωνούμε με την διαδικασία, είναι επ΄ ωφελεία της ΔΕΥΑΚ και δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ο κ. Τιμολέων Πιέτρης, μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι δεν έχει αντίρρηση γιατί έτσι θα διευκολυνθούν τόσο η υπηρεσία όσο και οι πολίτες.
Ο κ. Νικόλαος Σταυρέλης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είμαι υπέρ της αγοράς, η τιμή φαίνεται λογική, αλλά χωρίς να μας παρουσιάσετε κάποιο έγγραφο σχετικά με τους όρους του δανείου, διαφωνώ στη λήψη δανείου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 35/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ, την αριθμ. 243/2018 της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 72 & 264 του Ν. 3852/2010, τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, μετά από ανταλλαγή απόψεων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Νικολάου Σταυρέλη, 2. Γεωργίου Οικονόμου, 3.Παναγιώτη Λαμπρινού και 4. Γεωργίου Μουρούτσου)
Ο Δήμος Κορινθίων να είναι ο εγγυητής στη σύναψη Τραπεζικού δανείου μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου και της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, ποσού 981.000,00 €, που θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά δύο ακινήτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. στην Κόρινθο, που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης και με τους παρακάτω όρους δανεισμού:
·                   Ποσό δανείου: Μέχρι 990.000,00 €.
·                   Διάρκεια δανείου: Μέχρι 10 έτη.
·                   Αποπληρωμή δανείου: Σε ισόποσες μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις.
·       Επιτόκιο δανείου:Euribor 1μήνα ή 3μήνου ή 6μήνου. Σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικών επιτοκίων
             θα λαμβάνεται μηδενικό επιτόκιο βάσης.
             Η συνολική επιτοκιακή επιβάρυνση (ονομαστικό επιτόκιο + περιθώριο) θα διατηρείται μεγαλύτερη
             κατά 1,5 μονάδα από το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της ενεχυριασμένης κατάθεσης που θα το καλύπτει.
·              Λοιπές επιβαρύνσεις: Εισφορά του Ν. 128/1975 σήμερα 0,60%.
·              Εξασφαλίσεις: Η εγγύηση του Δήμου Κορινθίων με ενεχυρίαση καταθετικών προϊόντων ισόποσων
              του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 231 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18 – 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment