Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση υπηρεσίας

Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση υπηρεσίας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 27/12/2018
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κόρινθος, 27-12-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 45479

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει

συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά (στο σύνολο), προκειμένου να αναθέσει σε ασφαλιστική εταιρεία την ασφάλιση των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων για το έτος 2019 και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών,ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.854,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΑΜ 61/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.

Η ασφάλιση των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων, αφορά πενήντα τρία (53) αυτοκίνητα (επιβατηγά, λεωφορεία, βυτιοφόρα, φορτηγά παντός τύπου, απορριμματοφόρα), είκοσι οκτώ (28)μηχανήματα έργου (ερπύστρια, σάρωθρα, τσάπες, βραχιονοφόρα ανυψωτικά καλάθια) και δέκα (10) δίκυκλα (μοτοποδήλατα).

Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.πρωτ. 45475/ 27-12-2018 αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ν.4412/2016, Π.Δ.80/2016, Ν.4270/2014, Ν.3852/2010 και γενικότερα κάθε διάταξη, Νόμος, Π.Δ.,Υ.Α. και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 10η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Δήμου ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την ώρα που ορίζεται ανωτέρω.

Στον διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Οι προσφορές, οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για δώδεκα (12) μήνες.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό Επιμελητήριο, ενώ οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στο οποίο θα έχει αναρτηθεί η διακήρυξη και η σχετική μελέτη. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Κορινθίων (κ.Καμτσιώρα Έλλη, τηλ. 27413-62808, στο email : e.kamtsiora@korinthos.gr και κ.Παπανικολάου Κωνσταντίνο, τηλ. 27410 – 74100). Επίσης οι ανωτέρω ενδιαφερομένοι που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει να στέλνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ) με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση : e.kamtsiora@korinthos.gr ή στο fax : 27413-62830, για τυχόν ενημέρωσή τους σε απρόοπτες καταστάσεις.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment