Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση υπηρεσίας

Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση υπηρεσίας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/12/2018
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Κόρινθος, 05-12-2018

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                 Αριθμ. Πρωτ.: 42628

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

 

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ (€), η υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 52.700,00 (συμπ/νου του ΦΠΑ).

Αντικείμενο της σύμβασης: εκτέλεση των υπηρεσιών στα πλαίσια της συντήρησης και πλήρους τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κορινθίων και παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών,σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθ. 53/2018 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολoγιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.πρωτ. 42626/05-12-2018 αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ν.4555/2018, Ν.4472/2017, Ν.4412/2016, Π.Δ.80/2016, Ν.4270/2014, Ν.3852/2010 και γενικότερα κάθε διάταξη, Νόμος, Π.Δ.,Υ.Α. και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

  1. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

  2. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Οι προσφορές, οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό Επιμελητήριο, ενώ οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στο οποίο θα έχει αναρτηθεί η διακήρυξη και η σχετική μελέτη. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος, Ισόγειο, τηλ. : 27413-62819, 800, 821). Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να αφήνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ) στην Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών, για τυχόν ενημέρωσή τους σε απρόοπτες καταστάσεις. Αρμόδιος για τεχνικές πληροφορίες: κ.Παπαδάς Σπυρίδων, τηλ.: 2741361079, Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: s.papadas@korinthos.gr .

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment