Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/12/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Κόρινθος, 03-12-2018 ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 42331 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Διακηρύττει ότι Εκτίθεται σε φανερή πρoφoρική πλειoδoτική δημoπρασία η εκμίσθωση τoυ δημοτικού  ακινήτου, που βρίσκεται στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου του  Δήμου Κορινθίων (πρώην δημοτικά σφαγεία). Η διάρκεια της μίσθωσης θα είvαι είκοσι πέντε (25) έτη. Η δημoπρασία θα γίvει εvώπιov της αρμόδιας επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κορινθίων στις 21-12-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 – 10:00  (λήξη παραλαβής προσφορών). Το Δημοτικό ακίνητο, που θα εκμισθωθεί, βρίσκεται στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου, εμβαδού 6.979,34 τ.μ. , εντός του οποίου κείνται τα εξής κτίσματα: α)ισόγειο κτίριο (πρώην δημοτικά σφαγεία) εμβαδού 802,70τ.μ., β)ισόγειος οικίσκος εμβαδού 19,58 τ.μ., που βρίσκονται στη νότια πλευρά του οικοπέδου, γ)συγκρότημα δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 213,43τ.μ. , και δ)λοιπές δεξαμενές εμβαδού 43,70 τ.μ. και 21,62 αντίστοιχα. Το ανωτέρω δημοτικό ακίνητο θα εκμισθωθεί με σκοπό την τουριστική χρήση, (χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόριο, μαζική εστίαση, καφετέρια, κέντρο διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα). Ο μισθωτής αναλαμβάνει το σύνολο της δαπάνης ανακατασκευής του μισθίου και προβαίνει στις κατωτέρω ζητούμενες πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι της αριθμ. 42326/03-12-2018 διακήρυξης δημοπρασίας (άρθρο 196 του ν.4555/2018, άρθρο 3§2Γ΄του π.δ/τος 270/1981). Ειδικότερα, στο μίσθιο πρέπει να κατασκευαστούν: •    Ένας (1) χώρος κέντρου διασκεδάσεως-συνάθροισης κοινού στο εξωτερικό μέρος του ακινήτου, •    Δύο (2) χώροι, στο ισόγειο του ακινήτου, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν, είτε ως εστιατόρια – χώροι μαζικής εστιάσης, είτε ως καφετέριες με δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο του εν λόγω ακινήτου, •    Καταλύματα στον πρώτο όροφο, για την κάλυψη  αναγκών του εν λόγω ακινήτου. O φάκελος προσφοράς – πρόταση κάθε υποψηφίου για την αξιοποίηση του μισθίου περιλαμβάνει και περιγραφή των ανωτέρω ζητούμενων πρόσθετων παροχών των σχετικών με την αξιοποίηση αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι της αριθμ. 42326/03-12-2018 διακήρυξης (άρθρο 3§2Γ΄του π.δ/τος 270/1981). Οι συμμετέχοντες πρέπει vα καταθέσoυv στηv επιτρoπή εγγυητική επιστoλή συμμετοχής πoσoύ 480,00€ και vα έχoυv αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπoγράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημoπρασίας.  Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. 42326/2018 διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων. Ως μίσθωμα εκκίvησης oρίσθηκε τo πoσό τωv τετρακοσίων ευρώ (400,00€). Μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ  σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται. Για περισσότερες πληρoφoρίες και αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης oι εvδιαφερόμεvoι μπoρoύv vα απευθύvovται στη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, τηλ.: 27413 61021 & 27413 61099 fax: 27413 61038, κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία). Ο Δήμαρχος Κορινθίων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ