Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/4/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος, 29-03-2019   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 11287            ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                                                           Διακηρύττει ότι Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά σύνολο ομάδας, η σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ 1 – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 68.694,76€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 11286/2019 διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για την παρούσα προμήθεια.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’), -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4250/2014(Φ.Ε.Κ. 74Α/26-03-2014), -Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/ 8-8-2016), όπως ισχύουν. Η παρούσα αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2019, σύμφωνα με την ομάδα 1 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (Αριθμός Μελέτης : 57/2018). Περιγραφή με όρους CPVS: [31681410-0]-Ηλεκτρολογικό υλικό. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό  δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής συμμετοχής. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να δώσει προσφορά (επί ποινή αποκλεισμού) για όλα τα είδη μιας ή περισσότερων ομάδων, όπως αυτά αναφέρονται στην ομάδα 1 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των υλικών στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων (Τέρμα Αδειμάντου και Σισύφου, ΤΚ. 20131, Κόρινθος, τηλ. : 27410-23132). Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για δώδεκα (12) μήνες. Η πρωτοκολλημένη σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και θα έχει διάρκεια το πολύ έως τρεις μήνες μετά την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων.  Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2οςόροφος, Κόρινθος) την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:30 έως 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών). Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Δήμου (Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131) ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την ως άνω αναφερόμενη ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στο οποίο θα έχει αναρτηθεί η διακήρυξη και η σχετική μελέτη.  Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών (Ισόγειο), τηλ. : 27413-62819, 800, 821). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει να αφήνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ) στη γραμματεία τεχνικών υπηρεσιών (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών (Ισόγειο), τηλ. : 27413-62819, 800, 821, 840), για τυχόν ενημέρωσή τους σε απρόοπτες καταστάσεις.   Ο Δήμαρχος Κορινθίων     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment