Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/4/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος, 11-04-2019   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 13054

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                                                 Διακηρύττει ότι Εκτίθεται σε διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής αποκλειστικά, η εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 566.045,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 13053/2019 διακήρυξη διαγωνισμού Δημάρχου Κορινθίων για την παρούσα προμήθεια.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οχημάτων που κρίνονται απαραίτητα για τον εμπλουτισμό – ανανέωση του στόλου του Δήμου Κορινθίων και υποδιαιρούνται στις κάτωθι τέσσερις ομάδες:
α/α Ομάδας Περιγραφή υλικού Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος (€) Σύνολο (€)
1 Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα 34134200-7 Τεμάχιο 1 166.200,00 166.200,00
2 Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4×4 34131000-4 Τεμάχιο 1 23.316,00 23.316,00
3 Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ) 43221000-8 Τεμάχιο 1 180.322,58 180.322,58
4 Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος 16700000-2 Τεμάχιο 1 86.650,00 86.650,00
ΣΥΝΟΛΟ: 456.488,58
ΦΠΑ  (24%): 109.557,26
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 566.045,84
Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων, το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ΣΑΤΑ πυροπροστασίας ( Η προμήθεια των ομάδων 1 και 2 θα γίνει θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού.  Η προμήθεια της ομάδας 3 θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ  πυροπροστασίας.  Η προμήθεια της ομάδας 4 θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ  πυροπροστασίας και ίδιους πόρους του Δήμου Κορινθίων.). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία αποστολής: 11/04/2019).  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr 16-04-2019 16-04-2019 και ώρα 14:00 17-05-2019 και ώρα 14:00
  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.   Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.   Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου τμήματος χωρίς ΦΠΑ μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, δηλαδή:
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ (2%)
1 Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα 166.200,00 Τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (3.324,00 €)
2 Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4×4 23.316,00 Τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτά  (466,32 €)
3 Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ) 180.322,58 Τρεις χιλιάδες εξακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (3.606,45 €)
4 Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος 86.650,00 Χίλια επτακόσια τριάντα τρία ευρώ (1.733,00 €)
  ΣΥΝΟΛΑ: 456.488,58 9.129,77€
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση http://www.korinthos.gr   Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση:http://www.korinthos.gr , στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.     Ο Δήμαρχος Κορινθίων   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment