Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού Προμήθειας

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού Προμήθειας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/12/2018
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κόρινθος, 06-12-2018

    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 42811 

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

 

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) ανά σύνολο ομάδας, η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ανταλλακτικών, ελαστικών και αναλωσίμων για ταχογράφους για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου προϋπολογισμού μελέτης : 74.378,04€, για τις ανάγκες των οχημάτων/μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων, για το έτος 2018, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της αριθμ. 55/2018 σχετικής μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.

Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.πρωτ. 42809/06-12-2018 αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ν.4412/2016, Π.Δ.80/2016, Ν.4270/2014, Ν.3852/2010 και γενικότερα κάθε διάταξη, Νόμος, Π.Δ.,Υ.Α. και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

  1. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

  2. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

  3. Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για δώδεκα (12) μήνες.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δώσει προσφορά επί ποινή αποκλεισμού για όλα τα προαναφερόμενα ανταλλακτικά του πλαισίου των οχημάτων/μηχανημάτων και για όλους τους τύπους οχημάτων-μηχανημάτων, σε όλους τους Κωδικούς Αριθμούς (ΚΑ) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (ΟΜΑΔΑ Α).

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δώσει προσφορά επί ποινή αποκλεισμού για όλα τα είδη και τις ποσότητες των ειδών για τους ταχογράφους (ΟΜΑΔΑ Β).

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δώσει προσφορά επί ποινή αποκλεισμού για όλα τα είδη και τις ποσότητες των ελαστικών (ΟΜΑΔΑ Γ).

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό Επιμελητήριο, ενώ οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στο οποίο θα έχει αναρτηθεί η διακήρυξη και η σχετική μελέτη. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος, Ισόγειο, τηλ. : 27413-62819, 800, 821). Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να αφήνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ) στην Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών, για τυχόν ενημέρωσή τους σε απρόοπτες καταστάσεις.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment