Πράξη με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου»

Με την αριθμ. 2339/20-9-2018 Απόφαση Π. Πελοποννήσου εντάχθηκε η πράξη με τίτλο  «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου», προϋπολογισμού μελέτης: 210.00,00 Ευρώ, εναρίθμου έργου 2018ΣΕ08210025 της Σ.Α. 082/1  και κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0006170240 στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχειά του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» και Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»   Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 210.000,00 ευρώ και η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.   Η πράξη υλοποιείται με ένα υποέργο υποδομής , που έχει ως φυσικό αντικείμενο τη βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Αγιονορίου του Δήμου Κορινθίων και για μήκος 1,1Km. Στο εύρος της υπάρχουσας οδού θα εκτελεστούν μικρής κλίμακας χωματουργικές εργασίες, μικρά τεχνικά και εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτόστρωσης.   Το έργο θα συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων της περιοχής, προσδοκώντας θετικές επιπτώσεις και στο αγροτικό εισόδημα.  

Leave a Comment