Πράξη με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου»

Με την αριθμ. 2339/20-9-2018 Απόφαση Π. Πελοποννήσου εντάχθηκε η πράξη με τίτλο  «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» προϋπολογισμού μελέτης: 480.000,00 Ευρώ, εναρίθμου έργου 2018ΣΕ08210025 της Σ.Α. 082/1 και κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0006161248. στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχειά του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» και Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»   Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 480.000,00 ευρώ και η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.   Η πράξη υλοποιείται με ένα υποέργο υποδομής , που έχει ως φυσικό αντικείμενο τη βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου του Δήμου Κορινθίων για μήκος 4,15Km. Στο εύρος της υπάρχουσας οδού θα εκτελεστούν μικρής κλίμακας χωματουργικές εργασίες, μικρά τεχνικά και εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτόστρωσης.   Το έργο θα συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων της περιοχής, προσδοκώντας θετικές επιπτώσεις και στο αγροτικό εισόδημα.  

Leave a Comment