ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/11/2018
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Κόρινθος, 30 Νοεμβρίου 2018
  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ.: 41943
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                  ΠΡΟΣ
                                                                                           Τ… ……………………
                                                                                           Δημοτικό Σύμβουλο
                                                                                                            Ενταύθα
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 § 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 30η  Νοεμβρίου2018 ημέρα της εβδομάδος  Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος –Κόρινθος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
1.Υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
2.Συνεργασία του Δήμου μας με τον οικείο Εμπορικό Σύλλογο Κορινθίων για την προετοιμασία και υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
3. Ορισμός υπευθύνου και ομάδας έργου για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες(Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
4. Έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Εμπορικού  Συλλόγου Κορινθίων  στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωσης πρότασης για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
 Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή πρέπει μέχρι σήμερα 30-11-2018 να υποβληθεί το αίτημα του Δήμου.
                                                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ