Προσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29555/27-08-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων 

Οικονομική Επιτροπή                                                                 Κόρινθος, 27-08-2019

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 29555

Τηλ. 27413 61021 

Fax  27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1)Κων. Ζήμο

2)Δημ. Βλάσση

3)Γεωργ. Φαρμάκη

4)Ανδρ. Ζώγκο

5)Δημ. Μπάκουλη

6)Βασ. Νανόπουλο

7)Αλέξ. Γκουργιώτη

8)Κων. Δημητρόπουλο

 

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 28η Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 133.800,96€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  Η συζήτηση του ανωτέρω θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, διότι βάσει των αρ. 24881/19-07-2019 και 26898/05-08-2019 εγγράφων της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου, προκύπτει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη προμήθειας καυσίμου κίνησης για τον Κωδικό Αριθμό 20/6641.0001, ο οποίος  αφορά οχήματα της Υπηρεσίας Καθαριότητας, κι ως εκ τούτου η ανάγκη προμήθειας καυσίμων κίνησης κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα και σημαντική, καθώς τα οχήματα του Δήμου δε θα μπορούν να κινηθούν, με αποτέλεσμα ο Δήμος να αδυνατεί να αντεπεξέλθει στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών όπως αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμό δημοσίων χώρων, καθώς και των εκτάκτων καταστάσεων (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κ.ά.) με κατάληξη τη δημιουργία άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία των κατοίκων του Δήμου μας. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment