Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 12-12-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 10/12/2018
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κόρινθος, 07 Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ. 43003
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                           
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                   ΠΡΟΣ    
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                   Τ.. …………………………..
                                                                                    Δημοτικό Σύμβουλο
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  12η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2οςόροφος)  με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.       Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 083 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο ΄΄Δημιουργική επανάχρηση Δημοτικής ακίνητης περιουσίας΄΄
2.     Τροποποίηση του Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων
3.      Ανάκληση της αριθμ. 554/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της διενέργειας της προμήθειας πετρελαιοειδών έτους 2019 και δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019 και λήψη νέας
4.       Διαγραφή οφειλών λόγω παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου
5.    Έγκριση της με αριθμ. 107/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί αναμόρφωσης (Ε) προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
6.   Έγκριση 5ου λογαριασμού της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α Κορίνθου»
7.       Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας»
8.  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Αυλείων Χώρων και Σχολικών Υποδομών Α΄θμιας Εκπαίδευσης»
9.       Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Αυλείων Χώρων και Σχολικών Υποδομών Β΄θμιας Εκπαίδευσης»
10.    Παράταση προθεσμίας του έργου «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων»
11.    Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Θεάτρου Σοφικού»
12.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας –ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου»
13.      Σύναψη σύμβασης για μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας»  (για το έτος 2019)
14.    Καθορισμός δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το έτος 2019 και εφεξής.
15.    Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε βιομηχανία παραγωγής ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλιακών     συλλεκτών και boiler με την επωνυμία «ΚΙΚΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΤΕ» στη θέση «Κοσμά» Εξαμιλίων του Δήμου  Κορινθίων.
16. Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου επί της οδού Καρυάτιδων με αρ. 10 στην Κόρινθο.
17. Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων βιοτεχνικής εγκατάστασης του Δημητρίου Γκότσα στη θέση «Πεύκο» ή «Καζάρμα» της Δ.Κ. Κορίνθου Δήμου Κορινθίων.
18.    Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτωντης επιχείρησης «Παπαφίλης Νωπά Προϊόντα Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» στη θέση «Ράχη-Μπόσκα» Τ.Κ. Ξυλοκέριζας Δήμου Κορινθίων.
19. Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε βιοτεχνική εγκατάσταση της Αγγελικής Κ. Δήμα στη θέση «Σπηλιά Φίνου» στην περιοχή «Μπαθαρίστρα» Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
20.  Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αλεξίου Ιωάννη του Γεωργίου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0625010, που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων.
21. Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0628002 έναντι του ΚΧ. 828 στην περίμετρο του σχεδίου της περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων.
22. Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Αλμυρής, Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου
23.   Ορισμός Ορκωτού Λογιστή –Ελεγκτή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου ετών 2017 και 2018
24.    Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή του έργου 2017ΕΠ02610016 «Κατασκευή  Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  με ΣΑΕΠ 0261.
25.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018
26.    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών
27.    Προσθήκη τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Κορίνθου για το σχολικό έτος 2019-2020
28.    Προσθήκη ειδικοτήτων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κορίνθου για το σχολικό έτος 2019-2020
29.    Αίτημα για συμμετοχή στο νυχτερινό αγώνα δρόμου που διοργανώνει ο Τριαθλητικός Σύλλογος του Ισθμού της Κορίνθου.
30. Αίτημα για συμμετοχή στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Αθλητικός –Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Κορίνθου « Ο ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ»
31.    Επιχορήγηση του πολιτιστικού και Λαογραφικού  Συλλόγου Ξυλοκέριζας
32.    Επιχορήγηση του Α.Ο ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
33.    Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού
34.    Διαγραφή προσαυξήσεων
35.    Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
36.    Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
37.    Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου
                                                                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                               Αναστάσιος Κοντογιώργος