Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση την 25-01-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/1/2019
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Κόρινθος, 21 Ιανουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ. 2364
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                        
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                        ΠΡΟΣ    
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                       Τ… ………………….
                                                                                         Δημοτικό Σύμβουλο
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 25η Ιανουαρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2οςόροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.     Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών Έτους 2019
2. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2019
3.    Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
4.       Αναθεώρηση ΓΠΣ Κορίνθου
5.       Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών
6.       Έγκριση διέλευσης από τις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου για την διεξαγωγή Εκδήλωσης της ‘’Ελληνικής Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου’’
7.       Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
8.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ»
9.    Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για πληρωμή του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)»
10.    Διαγραφές οφειλών
11.    Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους
12.    Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
                                                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                         Αναστάσιος Κοντογιώργος
 

Leave a Comment