Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 12-12-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 10/12/2018
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κόρινθος, 07  Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 Αριθμ. Πρωτ. 43002
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                          
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                   ΠΡΟΣ    
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                 Τ…………………………………
                                                                                  Δημοτικό Σύμβουλο
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
                                                                                  
   
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 § 2 του Ν. 3463/2006, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 12-12-2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με μοναδικό  θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος  2016.
    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                              Αναστάσιος  Γ. Κοντογιώργος

Leave a Comment