Πρόσκληση για τακτική ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (για δεύτερη φορά) την 04-01-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 31/12/2018
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κόρινθος,  31 Δεκεμβρίου 2018           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             Αριθμ. Πρωτ.45990
                  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                      ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                          
                  Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                            
                  Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου
                      Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                         ΠΡΟΣ
                  Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                        Τ.. ………………………
                   Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                   Δημοτικό Σύμβουλο
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 §§ 1,4 και 266 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, σας καλούμε για δεύτερη φορά σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 04η Ιανουαρίου 2019ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με το παρακάτω θέμα της  ημερήσιας διάταξης:
 Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2019.
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                     
                                                                                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ