Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 28-12-2018 και ώρα 18:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/12/2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κόρινθος, 24 Δεκεμβρίου 2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 45410 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                        ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔιεύθυνσηΔιοικητικώνΥπηρεσιών                                                                                          Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                             ΠΡΟΣ     Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                    Τ.. ………………………. Δημοτικό Σύμβουλο Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32 Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  28η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 18:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  
  1. Ανάκληση της αριθμ. 630/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019 του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και λήψη νέας
  2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2018
  3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2018
  4. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
  5. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού
  6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών , προμηθειών
  7. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων
  8. Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου
       Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.          Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment