Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τις 03-01-2019

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τις 03-01-2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 2/1/2019
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή                                                                          Κόρινθος, 02-01-2019

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 116

Τηλ. 27413 61021

Fax 27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

1)Κων. Ζήμο

2)Δημ. Βλάσση

3)Γεωργ. Φαρμάκη

4)Ανδρ. Ζώγκο

5)Δημ. Μπάκουλη

6)Βασ. Νανόπουλο

7)Χρ. Κορδώση

8)Κων. Δημητρόπουλο

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 3η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων έτους 2019 κατόπιν της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επ΄ αυτού.

Η συζήτηση του ανωτέρω θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, διότι ο Δήμος Κορινθίων πρέπει άμεσα και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ.1363/28-12-2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ περί : “Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων”, να τροποποιήσει το σχέδιο του Δημοτικού Προϋπολογισμού 2019.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων