Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβουλίου κοινοτήτων και εκπρόσωπο κοινότητας για ορκωμοσία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ   

Κόρινθος,  20 Αυγούστου 2019 Αριθ. Πρωτ.:  28783

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων Κοινοτήτων και εκλεγέντα Εκπρόσωπο κοινότητας (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβουλίου κοινοτήτων και εκπρόσωπο κοινότητας για ορκωμοσία

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 37/2019,  43/2019 και 55/2019, τροποποιητική της 43/2019  αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Θέατρο Κορινθίων, αίθουσα “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ” (Ταχ. Διεύθυνση: Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη) στις 25/08/2019, ημέρα Κυριακή  και ώρα 20:00,  ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/ 2010 ορκωμοσία.

 

Ο Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ