Πρόσκληση σε ορθή επανάληψη για ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (για δεύτερη φορά) την 04-01-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 2/1/2019
 
                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                                                                  (ως προς την ώρα συνεδρίασης)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Κόρινθος, 31 Δεκεμβρίου 2018
                  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                            Αριθμ. Πρωτ.45990
                  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                       
                      ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                            
                  Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                                                         
                  Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου
                      Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
                  Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος
                   Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 §§ 1,4 και 266 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, σας καλούμε για δεύτερη φορά σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 04η Ιανουαρίου 2019ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2019.
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                                        
 
                                                                                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ

Leave a Comment