Πρόσκληση σε ορθή επανάληψη για τακτικη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (δεύτερη φορά) την 04-01-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 2/1/2019
 
                         
                                                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                                                                          (ως προς την ώρα συνεδρίασης)
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κόρινθος, 31 Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ. 45992
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                          
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                   
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε για δεύτερη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 04η Ιανουαρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 13:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάκληση της αριθμ. 630/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019 του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και λήψη νέας
2.   Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους  2018
3.   Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους  2018
4.    Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
5.   Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού
6.    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών
7.    Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων
8.    Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου
                                                                                                     Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος