Πρόσκληση 11ης Φεβρουαρίου 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Γενική Δ/νση Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών Τμημ. Αιρετών Οργάνων  Οικονομική Επιτροπή                                                                 Κόρινθος, 07-02-2019 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                         Αριθμ. Πρωτ.: 4636 Τηλ. 27413 61021 Fax  27413 61038, 61099 Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Κων. Ζήμο 2)Δημ. Βλάσση 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Ανδρ. Ζώγκο 5)Δημ. Μπάκουλη 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Χρ. Κορδώση 8)Κων. Δημητρόπουλο  

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 11η Φεβρουαρίου  2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα  της ημερήσιας διάταξης:
 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018.
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΣΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 82.00,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & Κ.Χ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 191.300,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 4. Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNER), ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π. προϋπολογισμού μελέτης 41.041,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ– Επαναληπτικός Διαγωνισμός δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 9.549,86€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 43.222,08€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ τους ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) προϋπολογισμού μελέτης 180.816,54€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 9. Επανάληψη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ 1- ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 68.694,76€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) κι επανακαθορισμός όρων διακήρυξης αυτού.
 10. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 480.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 11. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ- ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 210.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 12. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 540.322,58€ (χωρίς Φ.Π.Α.).
 13. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΥΤΑΛΑ προϋπολογισμού μελέτης 59.193,55 (χωρίς Φ.Π.Α.).
 1. Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα καθώς και αποζημίωσης επικειμένων λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου.
 1. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment