Πρόσκληση 11ης Απριλίου 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 10/4/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Γενική Δ/νση Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών Τμημ. Αιρετών Οργάνων  Οικονομική Επιτροπή                                                                 Κόρινθος, 10-04-2019 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                        Αριθμ. Πρωτ.: 12899 Τηλ. 27413 61021 Fax  27413 61038 Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Κων. Ζήμο 2)Δημ. Βλάσση 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Ανδρ. Ζώγκο 5)Δημ. Μπάκουλη 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Αλέξ. Γκουργιώτη 8)Κων. Δημητρόπουλο  

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 11η Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:  
  1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2(γ) του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει),  έγκριση σχεδίου πρόσκλησης προς περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018», προϋπολογισμού 1.400.000,00 € (αριθμός μελέτης 6/2019) και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης.
  2. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2(γ) του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει),  έγκριση σχεδίου πρόσκλησης προς περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018», προϋπολογισμού 750.000,00 € (αριθμός μελέτης 5/2019) και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης.
  3. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2(γ) του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), έγκριση σχεδίου πρόσκλησης προς περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018», προϋπολογισμού 850.000,00 € (αριθμός μελέτης 7/2019) και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης.
  Η συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα, διότι αφορούν κατεπείγουσες ανάγκες αποκατάστασης ζημιών στις οδικές υποδομές του Δήμου Κορινθίων, που έγιναν λόγω της φυσικής καταστροφής της 29ης και 30ηςΣεπτεμβρίου 2018, και επιπλέον έχουν εκδοθεί αποφάσεις ΓΓΠΠ για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. του Δήμου Κορινθίων έως την 29/08/2019.   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment