Πρόσκληση 11ης Δεκεμβρίου 2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Πρόσκληση 11ης Δεκεμβρίου 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 10/12/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                    Γενική Δ/νση              Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών Τμήμα Αιρετών Οργάνων          Οικονομική Επιτροπή                                                       Κόρινθος, 0712-2018 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                       Αριθμ. Πρωτ.: 43035 Τηλ. 27413 61021, 61099 Fax  27413 61038 Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Κων. Ζήμο 2)Δημ. Βλάσση 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Ανδρ. Ζώγκο 5)Δημ. Μπάκουλη 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Χρ. Κορδώση 8)Κων. Δημητρόπουλο  

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.      Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018. 2.      Πρόταση καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το έτος 2019 και εφεξής. 3.      Επανάληψη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 161.200,00€ και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού. 4.      Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 5029440 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΕΤΑΙΡΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) προϋπολογισμού μελέτης 2.381.168,84€. 5.      Περί εξώδικων συμβιβασμών για αποζημίωση Δήμου Κορινθίων από ασφαλιστικές εταιρείες. 6.      Περί αιτήματος αποζημίωσης λόγω τραυματισμού από φερόμενη πτώση σε πεζόδρομο. 7.      Περί αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων για την ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Κατσούλα Κων/νου με κωδικό κτηματογράφησης 0610002, που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 796 & Ο.Τ 797 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων. 8.      Περί άσκησης προσφυγής του Δήμου Κορινθίων ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. 9.      Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment