Πρόσκληση 22ας Απριλίου 2019

Πρόσκληση 22ας Απριλίου 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 18/4/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ              ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Γενική Δ/νση Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών Τμημ. Αιρετών Οργάνων  Οικονομική Επιτροπή                                                                 Κόρινθος, 18-04-2019 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                        Αριθμ. Πρωτ.: 14058 Τηλ. 27413 61021, 61099 Fax  27413 61038 Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.    
1)Κων. Ζήμο 2)Δημ. Βλάσση 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Ανδρ. Ζώγκο 5)Δημ. Μπάκουλη 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Αλεξ. Γκουργιώτη 8)Κων. Δημητρόπουλο  

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 22α Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα  της ημερήσιας διάταξης:  
 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019.
 2. Ανανέωση της σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας συλλογής και εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού μελέτης 1.400.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού μελέτης 750.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 7. Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 35.854,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 8. Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – Επαναληπτικός διαγωνισμός για τις ομάδες Α-ανταλλακτικά και Γ-ελαστικά της με αρ. 55/2018 μελέτης, δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 70.720,04€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 9. Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 43.222,08€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 10. Έγκριση των τροποποιημένων, δυνάμει της με αριθμό 422/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και συνακόλουθη τροποποίηση της με αριθμό 20/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 11. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 230.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 12. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment