Πρόσκληση 22ας Φεβρουαρίου 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/2/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Γενική Δ/νση Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών Τμημ. Αιρετών Οργάνων  Οικονομική Επιτροπή                                                                 Κόρινθος, 22-02-2018 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                        Αριθμ. Πρωτ.: 6678 Τηλ. 27413 61021 Fax  27413 61038 Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Κων. Ζήμο 2)Δημ. Βλάσση 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Ανδρ. Ζώγκο 5)Δημ. Μπάκουλη 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Αλεξ. Γκουργιώτη 8)Κων. Δημητρόπουλο  

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 22α Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέμα της ημερήσιας διάταξης:  
  1. Παράταση ισχύος συμβατικού χρόνου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 49.967,23€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Η συζήτηση του ανωτέρω θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η σύμβαση για την ως άνω προμήθεια λήγει στις 25-2-2019 και λόγω του ότι δεν έχει απορροφηθεί η συμβατική ποσότητα των ειδών που αναφέρονται σε αυτήν, ο Δήμος Κορινθίων πρέπει άμεσα να προβεί στην παράτασή της.   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment