Πρόσκληση 26ης Μαρτίου 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/3/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Γενική Δ/νση Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών Τμημ. Αιρετών Οργάνων  Οικονομική Επιτροπή                                                                 Κόρινθος, 22-03-2019 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                         Αριθμ. Πρωτ.: 10570 Τηλ. 27413 61021, 61099 Fax  27413 61038 Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Κων. Ζήμο 2)Δημ. Βλάσση 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Ανδρ. Ζώγκο 5)Δημ. Μπάκουλη 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Αλεξ. Γκουργιώτη 8)Κων. Δημητρόπουλο  

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 26η Μαρτίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα  της ημερήσιας διάταξης:  
  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019.
  2. Απόψεις επί προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά του Δήμου Κορινθίων σχετικά με τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  3. Πρόταση καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2019 και εφεξής (ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος πωλητών λαϊκών αγορών).
  4. Πρόταση καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2019 και εφεξής (τέλος εμποροπανηγύρεων και μερική τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 17/2013).
  5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΥΤΑΛΑ προϋπολογισμού μελέτης 73.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 468.581,12€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  7. Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση γης και επικειμένων λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0638006, που βρίσκεται στην περίμετρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων.
  8. Ορισμός υπολόγων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
  9. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Δήμαρχος Κορινθίων