Πρόσκληση 3ης Δεκεμβρίου 2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Πρόσκληση 3ης Δεκεμβρίου 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/11/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                    Γενική Δ/νση              Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών Τμήμα Αιρετών Οργάνων          Οικονομική Επιτροπή                                                       Κόρινθος, 29-11-2018 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                       Αριθμ. Πρωτ.: 41905 Τηλ. 27413 61021, 61099 Fax  27413 61038 Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Κων. Ζήμο 2)Δημ. Βλάσση 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Ανδρ. Ζώγκο 5)Δημ. Μπάκουλη 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Χρ. Κορδώση 8)Κων. Δημητρόπουλο  

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 3η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:   1.      Προέλεγχος Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016 Δήμου Κορινθίων και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση Απολογισμού –Ισολογισμού Οικονομικού έτους 2016.     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Δήμαρχος Κορινθίων