Πρόσκληση 9ης Απριλίου 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/4/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Ορθή επανάληψη ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ               (ως προς τον τίτλο του 3ου θέματος ημερ. διάταξ.) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Γενική Δ/νση Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών Τμημ. Αιρετών Οργάνων  Οικονομική Επιτροπή                                                                 Κόρινθος, 05-04-2019 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                        Αριθμ. Πρωτ.: 12235 Τηλ. 27413 61021, 61099 Fax  27413 61038 Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Κων. Ζήμο 2)Δημ. Βλάσση 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Ανδρ. Ζώγκο 5)Δημ. Μπάκουλη 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Αλεξ. Γκουργιώτη 8)Κων. Δημητρόπουλο  

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 9η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα  της ημερήσιας διάταξης:
 1. Προέλεγχος απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 Δήμου Κορινθίων και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 2. Προέγκριση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων των Νομικών του Προσώπων και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για την έγκρισή τους.
 3. Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης Δ’ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.
 4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019.
 5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 670.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 480.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ – ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 210.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝπροϋπολογισμού μελέτης 74.288,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNER), ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.ΛΠ. προϋπολογισμού μελέτης 41.041,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 133.424,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 11. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2(γ) του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει),  έγκριση σχεδίου πρόσκλησης προς περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018», προϋπολογισμού 1.400.000,00 € (αριθμός μελέτης 6/2019) και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης.
 12. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2(γ) του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει),  έγκριση σχεδίου πρόσκλησης προς περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018», προϋπολογισμού 750.000,00 € (αριθμός μελέτης 5/2019) και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης.
 13. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2(γ) του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), έγκριση σχεδίου πρόσκλησης προς περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018», προϋπολογισμού 850.000,00 € (αριθμός μελέτης 7/2019) και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης.
 14. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 515.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 15. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων.
 16. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment