Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ έτους 2022

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Αύγουστο έτους 2022, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων).

Ανακοίνωση
Υπεύθυνη Δήλωση
Αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: aitisi@korinthos.gr του Δήμου Κορινθίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι από 10 Αυγούστου 2022 έως και 16 Αυγούστου 2022 και λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.