Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση του προγράμματος <<Βοήθεια στο σπίτι>>

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/3/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 5/20.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 65/2019
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανωτικής μονάδας του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο του προγράμματος <<Βοήθεια στο σπίτι>>» 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5756/15-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Χασικίδης Χρήστος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Βλάσσης Δημήτριος
7.       Κεφάλας Σταύρος
8.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11.    Νανόπουλος Βασίλειος
12.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
13.    Πανταζής Βασίλειος
14.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
17.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Οικονόμου Γεώργιος
6.Παρτσινέβελος Κων/νος– Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
7. Σταυρέλης Νικόλαος
8. Μουρούτσος Γεώργιος
9. Δράκος Παναγιώτης
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Σούκουλης Ανδρέας
12. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Καρασάββας Ιωάννης,
15. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία,
16. Κορδώσης Χρήστος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 19-02-2019 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ212/Α’/18-12-2018), άρθρο 91, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:
 «1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που:
α) είτε άμεσα είτε μέσω νομικών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 2011, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), για την παροχή υπηρεσιών του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» και
β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την παροχή την υπηρεσιών του Προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31-12-2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), δύνανται, μέχρι τις 31-1-2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)» και σύστασης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού, με τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Πλέον των οργανικών θέσεων που συνιστώνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και για την κάλυψη επίσης αναγκών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με την απόφαση του πρώτου εδαφίου συνιστώνται και οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό (7%) αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α. και πάντως συναφείς με την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες καλύπτονται κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220)….. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, εντός μηνός από την υποβολή τους, με πράξη του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1, οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικούπρος κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του ν. 2643/1998, οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994…..
5. Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται από τους απασχολούμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, για τους οικείους Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών….».
2) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1921/11-01-2019 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 και επισημαίνονται τα εξής:
«….Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, συνοδευόμενα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Απόφαση του οικείου Δημοτικού, για την πρόσληψη του προσωπικού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των αιτούμενων θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Στην εν λόγω απόφαση θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση, μεταξύ των αιτούμενων προς κάλυψη θέσεων που αφορούν στις θέσεις του προσωπικού που ήδη απασχολείται στον οικείο φορέα στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των επιπλέον, κατά ποσοστό 7%, θέσεων που θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 2643/1998.
Διευκρινίζεται ότι, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού (γνώση χειρισμού Η/Υ, ξένης γλώσσας) που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Π.Σ. 50/2001, όπως ισχύει, για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, επομένως δεν θα συμπεριληφθούν στην καταγραφή των τυπικών προσόντων των θέσεων, για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ.
β) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι οι αιτούμενες θέσεις προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία (προκήρυξη  ΑΣΕΠ,  μετάταξη, κλπ.)
γ) Αντίγραφο του ισχύοντος ΟΕΥ, στον οποίο θα πρέπει  να  έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού,
δ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας (φορέας απασχόλησης) για τον αριθμό των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι στις 18-12-2018, καθώς επίσης και την ειδικότητα αυτών…..»
3) Την υπ’ αριθμ. 12/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 22197/8-2-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 403/Β/13-2-2019), με την οποία τροποποιήθηκε ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου και συστάθηκαν δεκατέσσερις (14) θέσεις μόνιμου προσωπικού, εκ των οποίων η μια (1) θα καλυφθεί από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 2643/1998, για την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
 
4) Την υπ’ αριθμ. 6100/19-2-2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών– Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων με την οποία βεβαιώνεται ότι οι αιτούμενες θέσεις προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία.
 
5) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 71/16-01-2019 βεβαίωση, σύμφωνα με τα οποία το Νομικό Πρόσωπο απασχολεί συνολικά δεκατρία (13) άτομα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες ανανεώνονται κατόπιν συνεχών παρατάσεων του προγράμματος με πιο πρόσφατη την παράταση που δόθηκε μέχρι τις 31-12-2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107).
Ειδικότερα, απασχολούνται άτομα στις εξής ειδικότητες:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
3
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
3
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
4
ΣΥΝΟΛΟ
13
 
6) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2736/23-01-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Εισηγείται:
 
1. Την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, για την στελέχωση της οργανικής μονάδας Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ως εξής:
 
Α) Θέσεις που αφορούν προσωπικό που ήδη απασχολείται στον οικείο φορέα:
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟ-ΓΩΝ
1
Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης  ή  Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2
ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
3
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προυποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
3
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
2
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  και γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.
4
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
3
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ (Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή
5
ΥΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
4
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
Β) Επιπλέον θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν.2643/1998.
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΥΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
1
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
2. Το ύψος της επιπλέον δαπάνης που θα προκύψει από την πρόσληψη του ως άνω μόνιμου προσωπικού ανέρχεται σε 173.772 € η οποία αφορά τις ετήσιες αποδοχές και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6011.0001 και 37.152,45 € που αφορά τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6051 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν α) για το έτος 2019 από τις πιστώσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του αρ. 153 του Ν. 4483/2017 και οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 7 του ν. 4583/2018 μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση Υπουργού στους οικείους Δήμους και β) για το έτους 2020 και εφεξής από ειδικές πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που θα αποδίδονται με απόφαση Υπουργού στους οικείους Δήμους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που τηρήθηκαν λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, την ανωτέρω εισήγηση, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, το ν. 4583/2018,  την αριθμ. πρωτ. 1921/11-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την υποβολή αιτήματος πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, για την στελέχωση της οργανικής μονάδας Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ως εξής:
 
Α) Θέσεις που αφορούν προσωπικό που ήδη απασχολείται στον οικείο φορέα:
 
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟ-ΓΩΝ
1
Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης  ή  Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2
ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
3
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προυποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
3
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
2
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  και γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.
4
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
3
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ (Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή
5
ΥΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
4
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
Β) Επιπλέον θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν.2643/1998.
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΥΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
1
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
Το ύψος της επιπλέον δαπάνης που θα προκύψει από την πρόσληψη του ως άνω μόνιμου προσωπικού ανέρχεται σε 173.772 € η οποία αφορά τις ετήσιες αποδοχές και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6011.0001 και 37.152,45 € που αφορά τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6051 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν
 α) για το έτος 2019 από τις πιστώσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του αρ. 153 του Ν. 4483/2017 και οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 7 του ν. 4583/2018 μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση Υπουργού στους οικείους Δήμους και
β) για το έτος 2020 και εφεξής από ειδικές πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που θα αποδίδονται με απόφαση Υπουργού στους οικείους Δήμους.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/ 65 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment