Πρόσληψη προσωπικού, για διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, στον Δήμο Κορινθίων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών καθαρισμού σχολικών μονάδων, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την 23/09/2020 έως την 25/09/2020, ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aitisi@korinthos.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΔΑ)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ