Ανακοίνωση-Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Ταχυδρομική
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1_ παλαιό κτήριο σταθμού ΟΣΕ) ως Αρχή Σχεδιασμού σχεδίου του
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κορινθίων
του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β’ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.
οικ. 40238/2017 (Β’ 3759) όμοιά της:

Α) ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου
σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,

Β) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή / και ηλεκτρονικά και
σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα,
sec .dipa@prv. ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της
ανακοίνωσης αυτής.


Το κείμενο της ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένο στον δικτυακό τόπο

ΣΜΠΕ-2020Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Leave a Comment