Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                              ορθή επανάληψη
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/25.01.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 11/2019
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2019»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2364/21-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ( 20 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
20.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
4. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
5. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
7.Λαμπρινός Παναγιώτης
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης,
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος  Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2019», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 8 του Ν.2307/95 συνιστάται επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης τωνφορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής αλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και πρόστιμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων, που αποτελείται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές του, ένα φορολογούμενο δημότη με τον αναπληρωτή του και ένα γραμματέα με τον αναπληρωτή του. Όλοι οι ανωτέρω ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος αφού πήρε το λόγο και ρώτησε εάν προβλέπεται να συμμετέχει ως μέλος στην επιτροπή  εκπρόσωπος της μειοψηφίας, πρότεινε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια πρότεινε ως τακτικά μέλη τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παρτσινέβελο Κων/νο και τον δημότη κ. Σταύρο Μπινιάρη και γραμματέα την κα Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλο και ως αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ. Χατζή Μιχαήλ και Γεώργιο Φαρμάκη, Δημοτικούς Συμβούλους, τον δημότη κ. Κων/νο Σούκουλη και την κα Χριστίνα Γλύκα, δημοτική υπάλληλο. Χρέη Προέδρου της ανωτέρω επιτροπής θα εκτελεί ο κ. Παρτσινέβελος Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Χατζή Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο επίσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 7 § 8 του Ν.2307/95
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2019 :
1.       κ. Κων/νος Παρτσινέβελος, Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος της επιτροπής, αναπληρούμενος από τον κ. Χατζή Μιχαήλ, δημοτικό Σύμβουλο
2.       κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Φαρμάκη Γεώργιο, δημοτικό Σύμβουλο
3.       κ. Μπινιάρης Σταύρος, δημότης, αναπληρούμενος από τον κ. Σούκουλη Κων/νο, δημότη και
4.       κα. Σούκουλη Παναγιώτα δημοτική υπάλληλο, ως γραμματέα την Επιτροπής, αναπληρούμενη από την κα. Γλύκα Χριστίνα, δημοτική υπάλληλο
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 11 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29- 01- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment