Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών Έτους 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/25.01.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 10/2019
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών Έτους 2019»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2364/21-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ( 20 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
20.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
4. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
5. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
7.Λαμπρινός Παναγιώτης
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης,
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, και υπηρεσιών, έτους 2019», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 «Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1)        του άρθρου 72 παράγραφοι : 1 στοιχ. ε΄και 4 του ν. 3852/2010«1. Η οικονομική επιτροπή (-) του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (-)  ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες (-). 3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγουμένων παραγράφων. 4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του», από τα οποία προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει ειδική αρμοδιότητα για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειαςδιαγωνισμού ή και ανάθεσης
2)        του άρθρου 65 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) περί : ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄, σχετικά με τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου : ΄΄Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του΄΄, από το οποίο προκύπτει σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην παράγραφο (1), ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εκτός των άλλων μπορεί να συγκροτήσει και Επιτροπές Παραλαβής προμηθειών και εργασιών. 
4)        Σύμφωνα με την παράγραφο 11(δ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ορίζεται : ‘’Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα’’. Ως εκ τούτου, ο ένας εκ των τριών υπαλλήλων που παραλαμβάνουν εργασίες για τις οποίες απαιτούνται ειδικές γνώσεις, θα πρέπει να τις έχει.
5)        Σύμφωνα με την παράγραφο 11ε του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι : ‘’Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A’ 226)’’. Ως εκ τούτου, η κλήρωση δεν καθίσταται πλέον υποχρεωτική.
6)        Σημειώνεται ότι, επειδή ακόμα δεν έχει συσταθεί το Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.) του άρθρου 344 του Ν. 4412/2016, το οποίο θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων, στα οποία μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη.
Παρακαλούμε
Ορίσετε σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, για διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού :
Α) Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών και
Β) Επιτροπή Παραλαβής εργασιών
Γ) Επιτροπή Παραλαβής προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων
Δ) Επιτροπή Παραλαβής εργασίες για την επισκευή-συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου.
Σημειώνεται ότι, οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων θα πρέπει να κοινοποιηθούν στα μέλη αυτών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016».
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι εμείς θα καταψηφίσουμε γιατί θεωρούμε ότι στις επιτροπές πρέπει να υπάρχει συμμετοχή από όλες τις Δ/νσεις του Δήμου και να ορίζονται έπειτα από κλήρωση για λόγους διαφάνειας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την αρ. πρωτ. 44853/19-12-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1.Βασιλείου Νανόπουλου, 2.Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 3. Μαρίας (Έρρικα) Καραμαλίκη, 4. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα και 5. Αλέξανδρου Γκουργιώτη)
Συγκροτεί τις κάτωθι επιτροπές παραλαβής προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών για το έτος 2019 καιεφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανογια αναθέσεις,βάσει του άρθρου 221 παρ 3 του Ν. 4412/2016, αποτελούμενες από τους δημοτικούς υπαλλήλους :
 
Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:
1. ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Τακτικά Μέλη :
1.       ΚΟΥΪΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2.       ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΔΕ Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3.       ΠΕΠΠΑΣ ΑΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
                Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΤΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ 1 Διοικητικός
2.       ΠΑΠΑΔΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΔΕ Χειριστών Η/Υ
3.       ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
2. ΓΑΛΑΚΤΟΣ:
Τακτικά μέλη:
1.      ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών, ως Πρόεδρος
2.      ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΕ 9 Γεωπόνων
3.     ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών
Αναπληρωματικά μέλη:
1.        ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΕ 1 Διοικητικός
2.        ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3.        ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΥΕ 2 Επιστατών Καθαριότητας
3. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τακτικά μέλη:
1.      ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ως Πρόεδρος
2.      ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3.     ΡΕΠΠΑ ΑΝΔΡΕΑΝΑ, ΠΕ Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αναπληρωματικά μέλη:
1.      ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
2.      ΔΕΛΦΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3.     ΡΟΥΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ Διοικητικός
 
4.     ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Τακτικά μέλη:
1.      ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2.      ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών
3.     ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών
Αναπληρωματικά μέλη:
1.      ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών
2.      ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών
3.      ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΥΕ 2 Επιστατών Καθαριότητας
5.    Μ.Α.Π.
Τακτικά μέλη:
1.       ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΕ 9 Γεωπόνων, ως Πρόεδρος
2.       ΒΟΣΣΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΥΕ 16 Εργατών Κοιμητηρίων
3.       ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών
Αναπληρωματικά μέλη:
1.      ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΕ Γεωπόνων
2.      ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων
3.      ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ 9 Γεωπόνων
6.    ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Τακτικά μέλη:
1.      ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων), ως Πρόεδρος
2.      ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΕ4 Μηχανολόγων μηχανικών
3.     ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΕ 1 Διοικητικός
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΔΕ Χειριστών Η/Υ
2.       ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ, ΔΕ5 Δομικών Έργων
3.       ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών
7.   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Τακτικά μέλη:
1.       ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ, ως Πρόεδρος
2.       ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΔΕ1 Διοικητικών
3.       ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΚΑ, ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
Αναπληρωματικά μέλη:
1.      ΠΑΠΑΔΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΔΕ Χειριστών Η/Υ
2.      ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
3.     ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
 
 
Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) (Αριθμ. Μελέτης : 42/2018) και «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019» της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Κ.Σ. ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2018-2019» (Αριθμ. Μελέτης : 59/2018) και όποια άλλη προμήθεια ή υπηρεσία σχετική με το αντικείμενο ΤΕΒΑ.
Τακτικά μέλη
1.      ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός, ως Πρόεδρος
2.      ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
3.     ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων)
Αναπληρωματικά μέλη:
1.      ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2.      ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΔΕ 7 Βοηθών Νοσοκόμων
3.     ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 
 
Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ Κ.Α.Ε.
 
1. Κ.Α.Ε. 00-& ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Τακτικά μέλη:
1.      ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2.      ΑΡΤΟΠΟΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός
3.     ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ ΔΕ5 Δομικών Έργων
Αναπληρωματικά μέλη:
1.      ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ ΕΛΛΗ, ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών
2.      ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕ αρχιτεκτόνων
3.      ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΕ Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
2.    Κ.Α.Ε. 10- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τακτικά μέλη:
1.       ΛΟΥΚΑΪΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΔΕ1 Διοικητικός, ως Πρόεδρος
2.       ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΕ 1 Διοικητικός
3.       ΜΑΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΕ Διοικητικός
Αναπληρωματικά μέλη:
1.      ΤΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ1 Διοικητικού
2.      ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΔΕ Χειριστών Η/Υ
3.      ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ1 Διοικητικός
3.    Κ.Α.Ε.15-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τακτικά μέλη:
1.       ΡΕΠΠΑ ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ, ΠΕ Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος
2.       ΡΟΥΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ Διοικητικός
3.       ΔΕΛΦΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
2.       ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3.       ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
4.    Κ.Α.Ε. 20- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τακτικά μέλη:
1.       ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΥΕ 2 Επιστατών Καθαριότητας, ως Πρόεδρος
2.       ΜΠΑΛΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων)
3.       ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΔΕ 1 Διοικητικός
Αναπληρωματικά μέλη:
1.      ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών
2.      ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων
3.      ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΕ 7 Χημικών Μηχανικών
5. Κ.Α.Ε. 30-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
 
Τακτικά μέλη:
1.       ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ αρχιτεκτόνων, ως Πρόεδρος
2.       ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
3.       ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
Αναπληρωματικά μέλη:
1.      ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
2.      ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
3.      ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
6.    Κ.Α.Ε. 35/45-Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τακτικά μέλη:
1.       ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΕ Γεωπόνων, ως Πρόεδρος
2.       ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ,ΠΕ 9 Γεωπόνων
3.       ΒΟΣΣΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΥΕ 16 Εργατών Κοιμητηρίων
Αναπληρωματικά μέλη:
1.      ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΥΕ 16 Εργατών Συνεργείων
2.      ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΔΕ35 Κηπουρών
3.      ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΥΕ16 Εργατών Κοιμητηρίων
Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ, FAX, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΚΛΠ.)
                Τακτικά μέλη:
1.        ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΠΕ 11 Πληροφορικής, ως Πρόεδρος
2.        ΠΑΠΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΕ 11 Πληροφορικής
3.        ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕ Πληροφορικής
Αναπληρωματικά μέλη:
1.      ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΕ4 Μηχανολόγων μηχανικών
2.      ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ 5 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών
3.      ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ε) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
Τακτικά μέλη:
1.       ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΕ3 πολιτικών μηχανικών (δομικών εργων), ως Πρόεδρος
2.       ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
3.       ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ 29 Οδηγών,
Αναπληρωματικά μέλη:
1.      ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΔΕ 30 Τεχνιτών
2.      ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΕ τεχνιτών (ελαιοχρωματιστών)
3.      ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕ Τεχνιτών (Πλακάδων)
Ζ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Τακτικά μέλη:
1.       ΛΟΥΚΗΣ ΒΑΪΟΣ, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων Εναεριτών, ως Πρόεδρος
2.       ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων εναεριτών
3.       ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων
       Αναπληρωματικά μέλη:
1.      ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων
2.      ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
3.      ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ 29 Οδηγών
Η) ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄, αρ. μελέτης 64/2018
Τακτικά μέλη:
4.       ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων), ως Πρόεδρος
5.       ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, TE 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6.       ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ 29 Οδηγών
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΕ4 Μηχανολόγων μηχανικών
4.      ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων
5.     ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ 29 Οδηγών
 
Θ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», (αρ. μελετών : 2/2017, 81/2017, 34/2018) και όποια άλλη σχετική με το αντικείμενο προμήθεια ή και υπηρεσία.
Τακτικά μέλη:
1.       ΚΟΥΪΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2.       ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών.
3.       ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       Παπαφίλη Μαρία, ΤΕ 5 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών
2.       Δεληγιώργης Παναγιώτης, ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
3.       Καμτσιώρα Έλλη, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
Ι) ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ΄΄, ομάδα Β΄ (αριθμ.
       μελέτης : 58/2017)
Τακτικά μέλη:
1.      ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων), ως Πρόεδρος
2.      ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
3.     ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ ΕΛΛΗ, ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών
2.       ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΕ4 Μηχανολόγων μηχανικών
3.       ΚΟΥΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ3 τεχνολόγων πολιτικών μηχανικών
Κ) ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ΄΄, ομάδα Ε΄ (αριθμ. μελέτης : 58/2017)
Τακτικά μέλη:
1.       ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων), ως Πρόεδρος
2.       ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΕ4 Μηχανολόγων μηχανικών
3.       ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών
Αναπληρωματικά μέλη:
1.      ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
2.      ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
3.     ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
 
Λ) ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ΄΄ ομάδες 1(Γεφυροπλάστιγγα), 2 (Ελαστιχοφόρος αρθρωτός φορτωτής), 3 (Περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα) (Αριθμ. μελέτης : 30/2018)
Τακτικά μέλη:
1.       ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων), ως Πρόεδρος
2.       ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΕ4 Μηχανολόγων μηχανικών
3.     ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, TE 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
2.       ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
3.       ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 
Μ) ΄΄ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΑΠΟ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄
Τακτικά μέλη:
1. ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΕ 9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ως Πρόεδρος
2. ΑΡΤΟΠΟΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΠΕ7 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ, ΔΕ5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναπληρωματικά μέλη:
1. ΡΕΠΠΑ ΑΝΔΡΕΑΝΑ, ΠΕ Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
2. ΡΟΥΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ Διοικητικών
3. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Ν) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
     Για την παραλαβή:
1)   των εργασιών επισκευής ή συντήρησης των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου σε ιδιωτικό συνεργείο,
-είτε με βάση τις ενδείξεις του ΄΄Δελτίου Επιθεωρήσεως και Επισκευής Οχήματος΄΄ που εκδίδει το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Κορινθίων (Την οικ. 3373/390/20.3.1975 Απόφαση του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης περί ΄΄καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και την εν γένει Ν.Π. . . κ.λ.π. περί ων το άρθρο 1 του ΝΔ 2396/53 (ΦΕΚ 349 Β΄)΄΄, η οποία τροποποιήθηκε με την οικ. 4993/745/24.4.1975 (ΦΕΚ 849 Β’),
-είτε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή του διαγωνισμού (Ν. 4412/2016),
2)      της προμήθειας ανταλλακτικών-ελαστικών εκ του ελεύθερου εμπορίου, τα οποία είναι αναγκαία για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου,
-είτε με βάση τις ενδείξεις του ΄΄Δελτίου Επιθεωρήσεως και Επισκευής Οχήματος΄΄ που εκδίδει το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Κορινθίων (Την οικ. 3373/390/20.3.1975 Απόφαση του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης περί ΄΄καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και την εν γένει Ν.Π. . . κ.λ.π. περί ων το άρθρο 1 του ΝΔ 2396/53 (ΦΕΚ 349 Β΄)΄΄, η οποία τροποποιήθηκε με την οικ. 4993/745/24.4.1975 (ΦΕΚ 849 Β’),
                – είτε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή του διαγωνισμού (Ν. 4412/2016),
3)      της προμήθειας γενικών υλικών-αναλωσίμων εκ του ελεύθερου εμπορίου, τα οποία είναι αναγκαία για τη συντήρηση και τις μικροεπισκευές των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων.
-είτε με βάση τις ενδείξεις του ΄΄Δελτίου Επιθεωρήσεως και Επισκευής Οχήματος΄΄ που εκδίδει το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Κορινθίων (Την οικ. 3373/390/20.3.1975 Απόφαση του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης περί ΄΄καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και την εν γένει Ν.Π. . . κ.λ.π. περί ων το άρθρο 1 του ΝΔ 2396/53 (ΦΕΚ 349 Β΄)΄΄, η οποία τροποποιήθηκε με την οικ. 4993/745/24.4.1975 (ΦΕΚ 849 Β’).
                 -είτε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή του διαγωνισμού (Ν. 4412/2016),
Τακτικά μέλη
1.       ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, ως Πρόεδρος
2.       ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων
3.       ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών
Αναπληρωματικά μέλη
1.   ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
2.   ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
3.   ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 10 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28- 01- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment