Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας Δήμου Κορινθίων

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Ο Δήμος Κορινθίων από 12/11/2013 υλοποιεί την Πράξη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ » με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Πελοπόννησος 2014-2020»

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ