Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Αλβανών μεταναστών Ν. Κορινθίας

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Αλβανών μεταναστών Ν. Κορινθίας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 255/2018
 
Θέμα 26ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Αλβανών μεταναστών Ν. Κορινθίας»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Αλβανών μεταναστών Ν. Κορινθίας έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17565/30-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<< Ο Σύλλογος Αλβανών μεταναστών αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ 15183/8.5.2018 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εκδήλωση που διοργανώνει στην πλατεία του Φλοίσβου, στις 25 Ιουλίου 2018.
Πρόκειται για μία εκδήλωση η οποία διοργανώνεται στα πλαίσια ενίσχυσης της Ελληνοαλβανικής φιλίας με σκοπό την προώθηση του πολιτισμού ανάμεσα στους δύο λαούς. Με αφορμή τη διοργάνωση της εκδήλωσης, θα επισκεφτεί την πόλη μας ο Δήμαρχος του Δήμου Μαλίκι Κορυτσάς αλλά και ομάδα ατόμων από την ελληνόφωνη περιοχή του Δήμου που θα παρουσιάσει πολιτιστικά και χορευτικά στοιχεία της περιοχής.
Η εκδήλωση είναι πολιτιστικού περιεχομένου, σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας και προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εκδήλωση που διοργανώνειο Σύλλογος Αλβανών μεταναστών Ν. Κορινθίας με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 744,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Διαμονή σε ξενοδοχείο με παροχή πρωινού των διοργανωτών της εκδήλωσης στις 24 και 25/7/2018, σε έντεκα δίκλινα και τέσσερα τρίκλινα δωμάτια, ποσού έως 1.625,00€ συμπ. Φ.Π.Α. κα φόρου διαμονής.
Παράθεση γεύματος σε συντελεστές της διοργάνωσης και στα μέλη του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος που θα συμμετέχουν στα χορευτικά της εκδήλωσης, ήτοι 35 άτομα την 24/7/2018 και 40 άτομα την 25/7/2018, ποσού έως 1.395,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες ποσού έως 3.764,00 συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά α) με τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εκδήλωση του ΣυλλόγουΑλβανών μεταναστών Ν. Κορινθίας, β)με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 3.764,00€ σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις», προϋπολογισμού τρέχοντος έτους>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17565/30-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει δαπάνη ποσού 3.764,00€ συμπ. Φ.Π.Α.για την συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Αλβανών μεταναστών Ν. Κορινθίας στις 25 Ιουλίου 2018 στην πλατεία του Φλοίσβου
       Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
1. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού 744,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
2. Διαμονή σε ξενοδοχείο με παροχή πρωινού των διοργανωτών της εκδήλωσης στις 24 και 25/7/2018, σε έντεκα δίκλινα και τέσσερα τρίκλινα δωμάτια, ποσού 1.625,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και φόρου διαμονής.
3. Παράθεση γεύματος σε συντελεστές της διοργάνωσης και στα μέλη του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος που θα συμμετέχουν στα χορευτικά της εκδήλωσης, ήτοι 35 άτομα την 24/7/2018 και 40 άτομα την 25/7/2018, ποσού 1.395,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 3.764,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού3.764,00€με Φ.Π.Α. 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 255/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος