Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Αδάμ Αθουσάκη, που διοργανώνουν τα Γ.Α.Κ.

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Αδάμ Αθουσάκη, που διοργανώνουν τα Γ.Α.Κ.

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 259/2018
 
Θέμα 30ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Αδάμ Αθουσάκη, που διοργανώνουν τα Γ.Α.Κ.- Αρχεία Νομού Κορινθίας»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Αδάμ Αθουσάκη, που διοργανώνουν τα Γ.Α.Κ.- Αρχεία Νομού Κορινθίας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18537/06-6-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<< Τα Αρχεία του Νομού Κορινθίας – περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους – αιτήθηκαν από το Δήμο μας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 16451/18.5.2018 έγγραφο, τη συμμετοχή του στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Αδάμ Αθουσάκη η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 20:00 στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Η υπηρεσία των Αρχείων του Νομού Κορινθίας επέλεξε να αφιερώσει τη φετινή Παγκόσμια ημέρα των Αρχείων, μια ξεχωριστή ημέρα παγκοσμίως, σε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, τον πνευματικό ιδρυτή τους, Αδάμ Αθουσάκη, καθώς φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τον θάνατό του. Η εκδήλωση περιλαμβάνει  ψηφιακή προβολή αρχειακού υλικού Αρχείων του Ν. Κορινθίας και ομιλίες σπουδαίων προσωπικοτήτων που συναντήθηκαν πνευματικά και συνεργάστηκαν με το τιμώμενο πρόσωπο, εκπροσώπων του Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, του Πνευματικού Κέντρου Κορίνθου, του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Κορινθίας, αλλά και της συζύγου του αείμνηστου, της φιλολόγου κας Παναγιώτας Μάρκελου – Αθουσάκη. Επίσης την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της η Διευθύντρια της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), κα Μαριέττα Μινώτου.
Πρόκειται για μια εκδήλωση που συμβάλει στην καλλιέργεια του πνεύματος της τοπικής κοινωνίας και στην ενίσχυση της πολιτιστικής συνείδησης του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εν λόγω εκδήλωση με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
1.    Παράθεση μπουφέ για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 50 άτομα, ποσού έως 496,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.     Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 558,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
3.    Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ήτοι 20 αφίσες και 50 προσκλήσεις, ποσού έως 148,80€ συμπ. Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες ποσού έως 1.202,80€ συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Αδάμ Αθουσάκη β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 1.202,80 συμπ. Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18537/06-6-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 1.202,80€ με Φ.Π.Α. στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Αδάμ Αθουσάκη, που διοργανώνει η περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νομού Κορινθίας, και θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου την Τρίτη 03 Ιουλίου 2018.
Εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών:
  1. Παράθεση μπουφέ για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 50 άτομα, ποσού έως 496,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
  2. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 558,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
  3. Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ήτοι 20 αφίσες και 50 προσκλήσεις, ποσού έως 148,80€ συμπ. Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 1.202,80€ συμπ. ΦΠΑ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.202,80€.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 259/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος
 

Leave a Comment