Συμμετοχή του Δήμου στην θεατρική παράσταση που διοργανώνει ο Σύλλογος Αρχαίας Κορίνθου ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Συμμετοχή του Δήμου στην θεατρική παράσταση που διοργανώνει ο Σύλλογος Αρχαίας Κορίνθου ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 273/2018
 
Θέμα 5ο Ε.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην θεατρική παράσταση που διοργανώνει ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Κορίνθου ‘’Ο ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ’’»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Συμμετοχή του Δήμου στην θεατρική παράσταση που διοργανώνει ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Κορίνθου ‘’Ο ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ’’» επειδή η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 28-7-2018. Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 21403/02-7-2018 εισήγηση της Δ/νσηςΚοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Κορίνθου «Ο ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ» αιτήθηκε από το Δήμο μας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 21346/2.7.2018 έγγραφο, τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση του Εντουάρντο ντε Φιλίππο «Αχ αυτά τα φαντάσματα» υπό τη σκηνοθεσία του κ. Κωνσταντίνου Τσόγκα, το Σάββατο 28 Ιουλίου 2018, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρχαίας Κορίνθου (Ξενία).
Πρόκειται για μια εκδήλωση που σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας, η παρακολούθηση της οποίας συμβάλλει στην καλλιέργεια του πνεύματος της τοπικής κοινωνίας και στην ενίσχυση της πολιτιστικής συνείδησης του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εν λόγω θεατρική παράσταση, με την ανάληψη της δαπάνης για την ηχητική και φωτιστική της κάλυψη.
Η ανωτέρω δαπάνη ποσού έως 620,00 € συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στη θεατρική παράσταση του Αθλητικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Κορίνθου « Ο ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ» καιβ) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 620,00€ συμπ. Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Δ/νσηςΚοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στην θεατρική παράσταση του Εντουάρντο ντε Φιλίππο «Αχ αυτά τα φαντάσματα» υπό τη σκηνοθεσία του κ. Κωνσταντίνου Τσόγκα, που διοργανώνει ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Κορίνθου «Ο ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ» το Σάββατο 28 Ιουλίου 2018, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρχαίας Κορίνθου (Ξενία) και εγκρίνει δαπάνη ποσού ύψους έως 620,00 €συμπ. Φ.Π.Α. για την υλοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης.
Με το ανωτέρω ποσό 620,00 €συμπ. Φ.Π.Α. θα καλυφθούν οι δαπάνες ηχητική και φωτιστική της κάλυψη.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 620,00 €€ συμπ. Φ.Π.Α θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 620,00 € συμπ. Φ.Π.Α. σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 273/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment