Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας & πρωταθλήματος drift αυτοκινήτων στην περιο

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας & πρωταθλήματος drift αυτοκινήτων στην περιο

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 308/2018
 
Θέμα 3ο Ε.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας & πρωταθλήματος drift αυτοκινήτων στην περιοχή Αγ. Νικολάου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας & πρωταθλήματος drift αυτοκινήτων στην περιοχή Αγ. Νικολάου» επειδή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2018. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23670/17-7-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<<Το αθλητικό σωματείο «STARTLINE» αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 23635/17.7.2018 έγγραφο τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας & πρωταθλήματος drift αυτοκινήτων, την Κυριακή 29.7.2018, στην περιοχή του Αγ. Νικολάου, στην Κόρινθο. Το αθλητικό σωματείο «STARTLINE» είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μέλος της αναγνωρισμένης, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας (ΟΜΑΕ). Αποτελεί ένα από τα πιο ενεργά Σωματεία της χώρας μας το οποίο διεξάγει αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος αυτοκινήτων και καρτ για σαράντα και πλέον χρόνια σε όλη την επικράτεια.
Φέτος, θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας:
Α. αγώνας δεξιοτεχνίας, το πρωί της 29ης Ιουλίου 2018 και
Β. αγώνας drift/πλαγιολίσθησης, το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Μετά το πέρας των αγώνων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση απονομής επάθλων στους νικητές, στην περιοχή Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για μια εκδήλωση αθλητικού περιεχομένου η οποία σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας και προάγει τα οικονομικά συμφέροντα των κατοίκων του, ενόψει του πλήθους των παρισταμένων – διαγωνιζόμενοι, διοργανωτές και θεατές που αναμένεται να συμμετέχουν.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση των εν λόγω αγώνων, με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
1.           Προμήθεια επάθλων, ήτοι:
·         8 κύπελλα και 10 μετάλλια για τον αγώνα drift,
·         9 κύπελλα και 25 μετάλλια για τον αγώνα δεξιοτεχνίας και
   ποσού έως 1.041,60€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.           Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 50 αυτοκόλλητοι αριθμοί συμμετοχής για τα αυτοκίνητα των αγώνων, ποσού έως 372,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
3.           Ενοικίαση δύο (2) χημικών τουαλετών για την ημέρα του αγώνα, ποσού έως 248,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 1.661,60€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω διοργάνωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 1.661,60€ σε βάρος του 15/6472.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23670/17-7-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας & πρωταθλήματος drift αυτοκινήτων με το ποσό των 1.661,60€ στην περιοχή του Αγ. Νικολάου στην Κόρινθο, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2018.
Εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη για την κάλυψη των κάτωθι :
1.       Προμήθεια επάθλων, ήτοι:
·         8 κύπελλα και 10 μετάλλια για τον αγώνα drift,
·         9 κύπελλα και 25 μετάλλια για τον αγώνα δεξιοτεχνίας και
   ποσού έως 1.041,60€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.       Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 50 αυτοκόλλητοι αριθμοί συμμετοχής για τα αυτοκίνητα των αγώνων, ποσού έως 372,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
3.       Ενοικίαση δύο (2) χημικών τουαλετών για την ημέρα του αγώνα, ποσού έως 248,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 1.661,60€ με Φ.Π.Α θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.661,60€.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 308/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment