Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 1ου ημιμαραθώνιου Φανερωμένης -Χιλιομοδίου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 20/3/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/12.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 54/2019
 
Θέμα 28ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 1ου ημιμαραθώνιου Φανερωμένης -Χιλιομοδίου»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4706/08-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε με την έναρξη του 1ου ΕΗΔΘ
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 5ουΗΔΘ
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5. Βλάσσης Δημήτριος
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
16. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 1ου ημιμαραθώνιου Φανερωμένης -Χιλιομοδίου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 3784/07-02-2019 εισήγηση του κ. Κων/νου Παρτσινέβελου αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Ο Αθλητικός Σύλλογος «Ατρόμητος Χιλιομοδίου» αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3784/1.2.2019 έγγραφο τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση του 1ου ημιμαραθώνιου Φανερωμένης Χιλιομοδίου, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019. Ο αγώνας περιλαμβάνει δύο διαδρομές, με αφετηρία και τερματισμό την κατασκήνωση «FREELAND ADVENTURE CAMP», στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης, άνδρες & γυναίκες και των δύο διαδρομών θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλιο. Επίσης όσοι τερματίσουν στην 2η διαδρομή των 6 χλμ αλλά και όσοι τερματίσουν εκπρόθεσμα στην 1η διαδρομή των 21 χλμ. θα παραλάβουν για τη συμμετοχή τους αναμνηστικό μετάλλιο.
Πρόκειται για μια διοργάνωση η οποία προάγει τα αθλητικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας, στα πλαίσια της οποίας προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Ηχητική κάλυψη του αγώνα, την Κυριακή 24.2.2019, ποσού έως 496,00€ συμπ. Φ.π.Α.
2Ηλεκτρονική χρονομέτρηση και έκδοση αποτελεσμάτων του αγώνα, ποσού έως 744,00 € συμπ. Φ.π.Α.
3. Προμήθεια επάθλων ήτοι έξι (6) κύπελα και τριακόσια (300) μετάλλια, ποσού έως  892,80€ συμπ. Φ.π.Α.
4. Προμήθεια σε αθλητικά μπλουζάκια, ήτοι 350 τεμάχια, ποσού έως 1.822,80 € συμπ. Φ.π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 3.955,60€ συμπ. Φ.π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2019 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε α)για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εν λόγω διοργάνωση β) για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν >> .
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 3.955,60€συμπ. Φ.Π.Α., στη διοργάνωση του 1ου ημιμαραθώνιου Φανερωμένης Χιλιομοδίου που διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος «Ατρόμητος Χιλιομοδίου», την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 στο Χιλιομόδι Κορινθίας.
Με την ανωτέρω πίστωση ποσού έως 3.955,60€συμπ. Φ.Π.Α. θα καλυφθούν οι δαπάνες για :
  1. Ηχητική κάλυψη του αγώνα, την Κυριακή 24.2.2019, ποσού έως 496,00€ συμπ. Φ.π.Α.
  2. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση και έκδοση αποτελεσμάτων του αγώνα, ποσού έως 744,00 € συμπ. Φ.π.Α.
  3. Προμήθεια επάθλων ήτοι έξι (6) κύπελα και τριακόσια (300) μετάλλια, ποσού έως  892,80€ συμπ. Φ.π.Α.
  4. Προμήθεια σε αθλητικά μπλουζάκια, ήτοι 350 τεμάχια, ποσού έως 1.822,80 € συμπ. Φ.π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 3.955,60€συμπ. Φ.Π.Α., θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 54 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment