Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 3ου Ορεινού ημιμαραθώνιου ‘’Μυκήνες-Τενέα’’

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/3/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 5/20.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 62/2019
 
Θέμα 3ο E.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 3ου Ορεινού ημιμαραθώνιου ‘’Μυκήνες-Τενέα’’»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5756/15-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Χασικίδης Χρήστος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Βλάσσης Δημήτριος
7.       Κεφάλας Σταύρος
8.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11.    Νανόπουλος Βασίλειος
12.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
13.    Πανταζής Βασίλειος
14.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
17.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Οικονόμου Γεώργιος
6.Παρτσινέβελος Κων/νος– Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
7. Σταυρέλης Νικόλαος
8. Μουρούτσος Γεώργιος
9. Δράκος Παναγιώτης
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Σούκουλης Ανδρέας
12. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Καρασάββας Ιωάννης,
15. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία,
16. Κορδώσης Χρήστος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 3ου Ορεινού ημιμαραθώνιου ‘’Μυκήνες-Τενέα’’» επειδή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2019 και πρέπει να ολοκληρωθούν οι σχετικές προετοιμασίες για την διοργάνωση. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
Α. Την αριθ. πρωτ. 6323/20-02-2019 εισήγηση του κ. Κων/νου Παρτσινέβελου αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< O Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κορίνθου αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3897/4.2.2019 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στον 3Ο Ορεινό Ημιμαραθώνιο «Μυκήνες – Τενέα» που διοργανώνει σε συνεργασία με τον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Στεφανίου Κορινθίας και τον Αθλητικό Όμιλο Δρομέων Κορινθίας «Εφυραίοι Ωκύποδες», την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019.
Μετά την επιτυχημένη περσινή υλοποίηση του αγώνα με την αιγίδα του Δήμου μας, ο οποίος προσέλκυσε τη συμμετοχή 200 δρομέων από διάφορες περιοχές της χώρας μας, διοργανώνεται φέτος ο 3ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος «Μυκήνες – Τενέα». Οι δρομείς θα διανύσουν την πιο ενδιαφέρουσα ορεινή διαδρομή του Δήμου μας συνολικής απόστασης 22,80 χιλιομέτρων, στα χνάρια των αρχαίων μυκηναϊκών δρόμων. Θα ξεκινήσουν από την ακρόπολη των Μυκηνών και μέσω της ορεινής περιοχής του Στεφανίου, του Αγιονορίου και της Κλένιας, θα τερματίσουν στο στάδιο του Χιλιομοδίου. Κατά μήκος της διαδρομής, θα συναντήσουν αρχαία μυκηναϊκά γεφύρια, βυζαντινά μνημεία, το μεσαιωνικό κάστρο του Αγιονορίου και τις ανασκαφές της Αρχαίας Τενέας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση του εν λόγω αγώνα που προάγει τα αθλητικά ενδιαφέροντα των δημοτών μας και συμβάλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας, καλύπτοντας τις ακόλουθες δαπάνες:
1.       Προμήθεια επάθλων, συνολικού ποσού έως 1.691,11€ συμπ. Φ.Π.Α. ως εξής:
·         Τριακόσια (300) μετάλλια για τους συμμετέχοντες αθλητές, (8) αργυρά και οχτώ (8) χάλκινα μετάλλια για τις ηλικιακές κατηγορίες του αγώνα, ήτοι: 5 κατηγορίες ανδρών και 3 κατηγορίες γυναικών, ποσού έως 705,31 € συμπ. Φ.Π.Α.
 
·         Δεκατέσσερα (14) κύπελλα γενικής κατάταξης, ως εξής: τρία (3) κύπελλα ανδρών, τρία (3) κύπελα γυναικών και οχτώ (8) κύπελλα για τους πρώτους νικητές των ηλικιακών κατηγοριών, ποσού έως 539,40€ συμπ. Φ.Π.Α.
·         Τριακόσια (300) αναμνηστικά διπλώματα, ποσού έως 446,40€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.       Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 20 αφίσες και τρίπτυχα ενημερωτικά προγράμματα (2.000 τεμάχια), ποσού έως 704,32€συμπ. Φ.Π.Α.
3.       Μεταφορά με τέσσερα (4) λεωφορεία των συμμετεχόντων αθλητών από το χώρο τερματισμού (στάδιο Χιλιομοδίου), στο χώρο εκκίνησης (ακρόπολη Μυκηνών), ποσού έως 892,80€ συμπ. Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 3.288,23€συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους2019 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 3ου ορεινού ημιμαραθώνιου «Μυκήνες – Τενέα» καιβ) για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν >> και
Β. Το με αριθμ. πρωτ. 2501/18//2-α/18-02-2019 έγγραφο του τμήματος Τροχαίας Κορίνθου με το οποίο μας διαβιβάζει το αριθ. πρωτ. 692/25-01-2019 έγγραφο της Ε.Ο.Σ., με το οποίο ζητά την έγγραφη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου της διεξαγωγής της εκδήλωσης με τίτλο «3ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΥΚΗΝΕΣ – ΤΕΝΕΑ» και τη διέλευση των οχημάτων από τις διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων. Η διεξαγωγή της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί την 24η Μαρτίου 2019 με αφετηρία την ακρόπολή των Μυκηνών και τερματισμό την περιοχή Χιλιομοδίου μέσω του Στεφανίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018 καθώς και το αριθ. πρωτ.2501/18//2-α/18-02-2019 έγγραφο του τμήματος Τροχαίας Κορίνθου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 3.288,23€ συμπ. Φ.Π.Α., στον 3Ο Ορεινό Ημιμαραθώνιο «Μυκήνες – Τενέα» που διοργανώνει ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κορίνθου διοργανώνει σε συνεργασία με τον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Στεφανίου Κορινθίας και τον Αθλητικό Όμιλο Δρομέων Κορινθίας «Εφυραίοι Ωκύποδες», την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019.
Με την ανωτέρω πίστωση θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες :
1.       Προμήθεια επάθλων, συνολικού ποσού έως 1.691,11€ συμπ. Φ.Π.Α. ως εξής:
·         Τριακόσια (300) μετάλλια για τους συμμετέχοντες αθλητές, (8) αργυρά και οχτώ (8) χάλκινα μετάλλια για τις ηλικιακές κατηγορίες του αγώνα, ήτοι: 5 κατηγορίες ανδρών και 3 κατηγορίες γυναικών, ποσού έως 705,31 € συμπ. Φ.Π.Α.
 
·         Δεκατέσσερα (14) κύπελλα γενικής κατάταξης, ως εξής: τρία (3) κύπελλα ανδρών, τρία (3) κύπελα γυναικών και οχτώ (8) κύπελλα για τους πρώτους νικητές των ηλικιακών κατηγοριών, ποσού έως 539,40€ συμπ. Φ.Π.Α.
·         Τριακόσια (300) αναμνηστικά διπλώματα, ποσού έως 446,40€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.       Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 20 αφίσες και τρίπτυχα ενημερωτικά προγράμματα (2.000 τεμάχια), ποσού έως 704,32€συμπ. Φ.Π.Α.
3.       Μεταφορά με τέσσερα (4) λεωφορεία των συμμετεχόντων αθλητών από το χώρο τερματισμού (στάδιο Χιλιομοδίου), στο χώρο εκκίνησης (ακρόπολη Μυκηνών), ποσού έως 892,80€ συμπ. Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 3.288,23€ συμπ. Φ.Π.Α., θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»
Β. Εγκρίνει τη διεξαγωγή της εκδήλωσης «3ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος «Μυκήνες – Τενέα»» που διοργανώνει ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κορίνθου διοργανώνει σε συνεργασία με τον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Στεφανίου Κορινθίας και τον Αθλητικό Όμιλο Δρομέων Κορινθίας «Εφυραίοι Ωκύποδες», και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019, με εκκίνηση από τις Μυκήνες, καθώς και τη διέλευση από τις διαδρομές που καθορίζονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων, όπως αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/ 62 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment