Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του ΡΑΛΛΥ Κορίνθου της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Κορινθίας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 484/2018
 
Θέμα 35ο Η.Δ: «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του ΡΑΛΛΥ Κορίνθου της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Κορινθίας (ΑΛΑΚ)».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.            Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
2.             Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του14ουΗΔΘ
3.             Παππάς Αντώνιος
4.             Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.             Σούκουλης Ανδρέας
6.             Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.             Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του ΡΑΛΛΥ Κορίνθου της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Κορινθίας (ΑΛΑΚ)»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 35274/12-10-2018 εισήγηση του κ. Κων/νου Παρτσινέβελου αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 34578/9.10.2018 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση του ΡΑΛΛΥ Κορίνθου, με την κάλυψη μέρους των δαπανών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του.
Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την προώθηση της ιδέας της αυτοκίνησης μέσω διοργάνωσης σεμιναρίων, ημερίδων, προβολής των κανόνων οδικής συμπεριφοράς, αγώνων αυτοκινήτων κλπ. Φέτος, η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας έχει αναλάβει τη διοργάνωση του ΡΑΛΛΥ Κορίνθου, ενός αγώνα ο οποίος είναι ενταγμένος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος και θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 3-4 Νοεμβρίου 2018.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εν λόγω διοργάνωση με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
1. Προμήθεια επάθλων, ήτοι 50 κύπελλα με διαβαθμίσεις ύψους, ποσού έως 1.209,00€ με Φ.Π.Α.
2. Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι 15 αεροπανώ με ψηφιακή εκτύπωση και 48 ζεύγη αυτοκόλλητων με εκτύπωση και αρίθμηση για τα οχήματα της διοργάνωσης, ποσού έως 996,96€ με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 2.205,96€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου μας στη συγκεκριμένη διοργάνωση».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 2.205,96 €με Φ.Π.Α., στην διεξαγωγή του ΡΑΛΛΥ Κορίνθου που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας (ΑΛΑΚ), το Σαββατοκύριακο 3-4 Νοεμβρίου 2018.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι κατωτέρω δαπάνες:
1.     Προμήθεια επάθλων, ήτοι 50 κύπελλα με διαβαθμίσεις ύψους, ποσού 1.209,00€ με Φ.Π.Α.
2. Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι 15 αεροπανώ με ψηφιακή εκτύπωση και 48 ζεύγη αυτοκόλλητων με εκτύπωση και αρίθμηση για τα οχήματα της διοργάνωσης, ποσού 996,96€ με Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 2.205,96με Φ.Π.Α.,θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 484 / 2018.
                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                               Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment